Navigace

Obsah

Opatření města ke zmírnění dopadů pandemie na občany a podnikatele

Typ: ostatní
Přehled úlev schválených radou města pro podnikatele a občany města

Město Chvaletice

Opatření města ke zmírnění dopadů pandemie na občany a podnikatele

V souvislosti s pandemií a jejími negativními ekonomickými důsledky projednala Rada města Chvaletice opatření, která mají ulehčit situaci občanům i podnikatelům ve Chvaleticích. Cílem těchto opatření je alespoň částečně zmírnit negativní dopady "koronavirové krize". 

Situaci sledujeme a dle potřeby budeme svá rozhodnutí aktualizovat.

 

Prominutí penále za pozdní uhrazení platby nájemného z bytů a nebytových prostor v majetku města

Rada města Chvaletice jako první schválila dne 25.03.2020 prominutí penále za pozdní uhrazení splátek nájemného za období březen 2020 až do konce vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR dle účinných smluv o nájmu bytových prostor a prostor sloužících podnikání, které město Chvaletice uzavřelo jako pronajímatel (vlastník) prostor s nájemci, kteří byli přímo dotčeni omezením provozu na základě vyhlášení nouzového stavu. Toto usnesení bylo následně usnesením rady města dne 22.04.2020 rozšířeno na období březen 2020 až listopad 2020.

 

Prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor v majetku města

Rada města schválila dne 01.04.2020 prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou ve vlastnictví města Chvaletice, a to za dva měsíce (duben – květen 2020, resp. březen - duben 2020). K prominutí úhrady nájemného dochází na základě žádosti nájemců těchto nebytových prostor v souvislosti s řešením negativních dopadů nouzového stavu a krizových či mimořádných opatření na jejich podnikání. Důvodem přijetí tohoto usnesení je zájem města a jeho občanů na zachování dostupnosti služeb občanům, podpora místních podnikatelů, zachování zaměstnanosti a pokračování ve využívání nebytových prostor v majetku města nájemcem k podnikání. Příjmy z těchto pronájmů jsou zdrojem příjmů města. 

 

Odložení splatnosti nájemného a služeb z bytů

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 schválila odložení splatnosti nájemného a služeb spojených s užíváním nájemního bytu v majetku města za měsíce duben, květen, červen a červenec 2020 (nebo jen za některé z uvedených měsíců) do 20.12.2020 na základě žádosti nájemce podané do 31.05.2020. Odklad se týká nájemníků, kteří se z důvodu mimořádných opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s pandemií dostanou do platební neschopnosti, což musí žadatel doložit. Odložení úhrady nebude považováno za porušení nájemní smlouvy.

Formulář  ke stažení zde

 

Odložení splatnosti nájemného a služeb z pronajatých nebytových prostor sloužících k podnikání

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 schválila odložení splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města sloužících k podnikání a záloh na služby spojené s tímto pronájmem za měsíce červen, červenec a srpen 2020 (nebo jen za některé z uvedených měsíců) do 30.11.2020 na základě žádosti nájemce a doložení čestného prohlášení o omezení provozování podnikatelské činnosti v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.  

Formulář  ke stažení zde

 

Upuštění od sankcí z místních poplatků

Městský úřad Chvaletice, jako správce místních poplatků, rozhodl již 25. 3. 2020, že nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 31.05.2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31.03.2020.

Městský úřad Chvaletice, jako správce místních poplatků, dále rozhodl, že nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psů, a to do 31.05.2020.

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 doporučila správci místních poplatků posunout termín splatnosti místního poplatků za komunální odpad a místního poplatku ze psů až do 30.09.2020.

Nenavyšování nájemného v roce 2020 u bytů i nebytů

Rada města Chvaletice schválila svým usnesením dne 22.04.2020, že v roce 2020 nebude město uplatňovat navýšení nájemného z bytů pro nájemní bydlení a nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Chvaletice.

 

Chvaletice dne 08.05.2020

Město Chvaletice


Přílohy

Vytvořeno: 9. 5. 2020
Poslední aktualizace: 9. 5. 2020 19:52
Autor: Ing. Zdeňka Marková