Navigace

Obsah

Informace starostky po ZM 23.06.2020

Typ: ostatní
Informace z radnice

Město Chvaletice

Informace starostky,

které zazněly na ZM dne 23.06.2020

 1. Valná hromada svazku obcí Pardubická labská dne 04.06.2020

Zúčastnila jsem se já spolu s paní místostarostkou. Na programu bylo schválení závěrečného účtu a výsledku hospodaření svazku za r. 2019. Schvalovaly se zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na projektové dokumentace úseku cyklostezky Labětín – Řečany – Kladruby – Trnávka.  Očekávaná hodnota zakázky je 1,7 mil. Kč bez DPH, administraci výběrového řízení (elektronické) bude dělat Ing. Bárta z Kutné Hory. Je to první úsek, který je nejdál. V úseku Trnávka – Týnec nad Labem se nyní zpracovává studie v oblasti Chvaletic. Ještě nejsou vykoupeny pozemky pana Racka. U Semína je plánováno přemostění Labe - vybudování nové lávky. Více informací na http://www.pardubickalabska-cyklostezka.cz/

 1. Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní družině ZŠ

Na minulém ZM jsem informovala o stavu výběru zhotovitele díla. Současně bylo zastupitelstvem města schváleno navýšení rozpočtu na tuto akci o 470 tis. Kč, když poslední nabídka činila 2.150 tis. Kč vč. DPH  (1.500 + 180+ 470). Připomínám, že rozpočet projektantky byl 1.723 tis. Kč vč. DPH.  Podařilo se sehnat pardubickou firmu RONING spol. s. r. o., která nám dala zajímavou cenovou nabídku s tím, že rekonstrukci jsou schopni v průběhu prázdnin provést. Jejich nabídka je ve výši 1.823 tis. Kč vč. DPH. Rada města 3.6.2020 tuto firmu schválila, je podepsaná smlouva o dílo, staveniště bylo předáno 9.6.2020 a do konce srpna 2020 by mělo být dílo dokončené. Na práce firma nastoupí 15.6.2020,. TDI nám vykonává L. Matoušek .

 1. Havarijní oprava zatékání do suterénu školní tělocvičny

Tuto opravu je nutné provést. Předpokládáme, že je problém u dešťového svodu ve dvoře, v rohu vpravo od dveří k tělocvičně. Důvodem je pravděpodobně jeho špatné napojení do kanalizace v zemi. Nabídnutá cena opravy je 87 tis. Kč vč. DPH.  Bude uhrazeno z rezervy ZŠ na opravy.

 1. Lávka Chvaletice

Pardubický kraj již medializoval informaci, že městu Chvaletice poskytne dotaci 200.000 Kč na zpracování projektové dokumentace. Definitivně bude schvalovat zastupitelstvo PK 16.06.2020. Zastupitelstvo PK dotaci schválilo a v bodě Různé budeme schvalovat uzavření smlouvy.

Doplnila informace, které získala na konzultaci na SFDI, které se zúčastnil i projektant Ing. Bursa. V září bude vypsán titul na získání příspěvku na mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou a žádosti se budou podávat do ledna 2021, schválení příspěvků bude v polovině roku 2021 a reálné čerpání příspěvků bude v r. 2022.

Nyní jednáme s Povodím Labe o majetkoprávním vyřešení pozemků v majetku státu a ve správě Povodí Labe. Dle jejich interních pravidel před tím, než dají souhlas na výkres ke stavebnímu povolení musí být pozemky vyřešeny. Nyní necháváme zpracovat GP na vyznačení věcného břemene (průmět stavby lávky do pozemku). Břemeno je úplatné, mělo by být asi kolem deseti tisíc. Do budoucna tam budeme mít právo vstupu na pozemky z důvodu opravy, údržby a jiných prací. S Povodím Labe je složitá spolupráce, jak by mohla paní Ing. Stehlíčková potvrdit. Souběžně se pracuje na znění smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž součástí bude geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. Až po jejím zavkladování do katastru nemovitostí dostaneme razítko na výkres. Časově odhaduji, že do začátku září by se mohlo podařit.

 1. Dotace na odstranění znečištění komunikací ve Chvaleticích

Z Pardubického kraje jsme dostali nabídku možnosti požádat si o dotaci na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35 s tím, že je pro naše město rezervována částka 93.000 Kč. Poptali jsme Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Přelouč na úklid hlavního tahu silnice od zastávky v HČ do Chvaletic a asfaltových komunikací v HČ. Rada města schválila podání žádosti o dotaci. Smlouvu již máme a budeme ji schvalovat v bodě Různé.

 1. Dotace z IROP na zateplení DPS

Dne 04.06.2020 jsme obdrželi sdělení, že naše žádost o podporu projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013466 s názvem Zateplení bytových domů č.p. 235, 236, 242 v ul. U Stadionu, Chvaletice prošla úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena Řídicím orgánem IROP k financování.  Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu nám bude vydán právní akt.

Výběrové řízení na zhotovitele – dle harmonogramu by mělo proběhnout v období 10/2020 – 3/2021. Fyzická realizace je naplánovaná 4/2021-6/2023.

 1. Oprava Oranžového hřiště

Značně poškozená plotová pole (30 kusů) byla odbornou firmou nově vypletena silnějším drátem, aby nedocházelo k jejich vytrhávání, chybějící dřevěné fošny jsme nechali doplnit, nakoupili jsme nové dvě fotbalové sítě a dvě basketbalové sítě, provedli jsme nátěr některých konstrukcí. Od úterý 09.06.2020 je opět hřiště otevřené pro veřejnost. Rada města schválila 3.6.2020 nový provozní řád pro letní měsíce, včetně otevírací doby.

pondělí – pátek        8:00 – 21:00

Ráno otevírá místní hospodářství, večer zamyká správkyně tělocvičny.

sobota – neděle       9:00 – 21:00

Otvírání a zamykání zajišťuje správkyně tělocvičny paní Petra Boledovičová.

Celkem oprava stála 86 tis. Kč. Umělý povrch jsme neopravovali, čekáme, zda nám vyjde dotace MMR. Výsledek bychom měli znát do konce června 2020.

Po posledních deští se nám ovšem zvlnil povrch na  běžeckém ovále, podle kamerových zkoušek VAKu je kanalizace v pořádku. Velký déšť vymlel materiál pod povrchem a budeme muset povrch opravit. Událost jsme nahlásili pojišťovně.

 1. Příjmy za období leden – květen 2020

Daňové příjmy jsou v propadu o 1,1 mil. Kč. Největší propad je u zálohové daně a DPH.

Sdílené daně, rok 2020

 

období

rozdíl proti r. 2019

rozdíl proti r. 2018

leden

-301.885,05

372 573,81

únor

161 547,46

138 683,55

březen

361 590,10

425 537,46

duben

         -327 333,17

-89 428,81

květen

     -1 121 092,76

         -834 193,16

 

Příjmy z pronájmů bytů za uvedené období jsou stejné jako v roce 2019, žádný propad jsme zatím nezaznamenali. Nájemníci bytů platí.

U příjmů z nájmů nebytových prostor máme propad o schválené úlevy v celkové výši 63.615 Kč.

 1. Dary

Jako v minulém roce, tak i letos jsem oslovila velké firmy, které působí v našem městě se žádostí o poskytnutí daru na nákup herních prvků na dětská hřiště. Obdržíme:

 • Granita Skuteč, s. r. o., 60.000 Kč
 • EP Chvaletice, s. r. o., 10.000 Kč
 • B. W. M., a. s., Hradec Králové, 25.000 Kč
 • Příslib od ČEZ Teplárenská na 20.000 Kč – zatím není smlouva.
 • Obalovna a Slévárna na naši žádost dosud nereagovaly.

Jedna herní sestava bude umístěna v Hornické Čtvrti asi za 102.000 Kč a jednu plánujeme do ul. Nádražní náhradou za poškozenou dřevěnou věž se skluzavkou. Prvky do HČ si vybírali občané, především maminky, které v Hornické Čtvrti bydlí.

 

 1. Návštěva poslance Parlamentu ČR Martina Kolovratníka

V pondělí 08.06.2020 mě navštívil poslanec Parlamentu ČR Martin Kolovratník, který přislíbil městu pomoc v získání dotace na opravu lávky a pokud město bude mít zájem, tak i v tom, aby ve Chvaleticích Ředitelství vodních cest (ŘVC) počítalo s vybudováním přístaviště pro lodě.

 

 1. Slavnostní akce

V tomto týdnu se uskuteční několik slavnostních akcí, dnes se v kinosále DK konalo slavnostní předání výučních listů vyučencům Středního odborného učiliště zemědělského Chvaletice, kde končilo 26 žáků. Akce se zúčastnil Ing. Jan Janotka, končící ředitel a nastupující paní ředitelka Mgr. Naděžda Kovářová.

Ve středu v obřadní síni proběhne slavnostní předání osvědčení absolventům Akademie třetího věku a volného času, ve čtvrtek v odpoledních hodinách bude slavnostní vyřazení žáků devátých tříd v sále DK a v pátek odpoledne od 15,30 hodin se uskuteční rozloučení předškoláků se školkou.


Vytvořeno: 30. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 13:40
Autor: Ing. Zdeňka Marková