Navigace

Obsah

Informace z radnice po ZM dne 19.01.2021

Typ: ostatní
Informace starostky, které zazněly na ZM dne 19.01.2021

Město Chvaletice                                                                                          

Informace starostky,

které zazněly na Zasedání zastupitelstva města dne 19.01.2021

 

 1.  Podané žádosti o dotaci
 1. Město podalo do 21.12.2020 dvě žádosti o dotaci na MMR:
 • Dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasívního odpočinku, název akce „Výměna herních prvků v ul. Nádražní, Chvaletice“. Celkové náklady 1.648.007 Kč, z toho žádáno o dotaci 1.318.406 Kč.

Předmětem projektu je revitalizace dětského hřiště v ul. Nádražní, kde je většina herních prvků značně zastaralá. Cílem je vytvoření moderního dětského hřiště, které bude obsahovat bezpečné herní prvky (čtyřvěžová sestava, kolotoč na sezení s vnitřními sedáky, stezka dovednosti, lavičky, kolotoč na tání se sloupem, houpadlo na pružině, lanovka, vahadlová houpačka, šplhací sestava, kladina, požární auto, vláček, dopadové plochy)

 • Kostelní ul.

       Podprogram Podpora a rozvoj venkova, Podpora obnovy místních komunikací 117D8210A, název akce „Nová dešťová kanalizace, komunikace, obnova veřejného osvětlení v ulici Kostelní, Chvaletice, Hornická Čtvrť

       Předpokládané náklady stavby jsou 5.805.672 Kč vč. DPH. Uznatelné náklady jsou ve výši 3.477.308 Kč vč. DPH, tudíž  požadovaná investiční dotace ve výši 80 % z dotačního titulu MMR Podpora obnovy místních komunikací je 2.781.846,00 Kč. Uznatelným nákladem jsou náklady na opravu stávající komunikaci, parkoviště. Neuznatelné náklady ve výši 2.328.364 Kč jsou náklady na nově vybudované parkoviště a silnici mimo plochu stávajícího objektu, dále dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a přeložka CETIN. Z našich zdrojů musíme tuto akci pokrýt ve výši 3.023.826 Kč. Silnice bude vybudována v délce 202 metrů a bude vybudováno 8 parkovacích míst.

 1. Žádost o dotaci na sociální práci pro rok 2021

Město podalo žádost o dotaci ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021. Žádáme o 430.000 Kč. Tato dotace je využita na 0,75% úvazek sociálního pracovníka.

 1. Defibrilátor

Defibrilátor byl oficiálně městu předán Elektrárnou Chvaletice před vánočními svátky 18.12.2020. Box s defibrilátorem je umístěn na stěně v průchodu u MěÚ, aby byl přístupný bez omezení.  

Postup při použití AED:

 • Zavolejte telefonní linku 155                                                            
 • Sdělte operátorovi svoji polohu a místo, kde se nacházíte
 • Operátor Vám sdělí PIN, kterým box otevřete (po zadání PINu na klávesnici boxu a jeho potvrzení se uvolní západka v horní části boxu, víko chytnete oběma rukama za postranní zvlněnou hranu a odklopíte horní část víka směrem k sobě dolů)
 • Vyjměte AED z boxu a vraťte se k postiženému
 • Zahajte záchranu postiženého s pomocí AED a pokynů operátora

 

 1. Panorama

Většina z Vás zaregistrovala, že město umístilo v závěru loňského roku do Chvaletické vyhlídky barevnou panoramatickou fotografii, na níž jsou označeny objekty, které je možno vidět z tohoto místa, zejména za pěkného počasí.  Myšlenka na osazení vyhlídky orientačním plánkem je stará řadu let. Dlouho se nám nedařilo sehnat firmu, která by se úkolu zhostila. Nakonec se toho ujal pan Mašín, fotograf, který si přizval ke spolupráci grafika a kartografa, aby panorama mohlo vzniknout (42.717 Kč). Držák vymyslel a zrealizoval zámečník z Labětína pan Kouba (8.833 Kč).  

Vyhlídka se nově stala vyhledávaným cílem vycházek místních občanů, ale i turistů.

 1. Granita – lom

Na základě upozornění občanů Chvaletic na zvýšenou prašnost z lomu jsem hned oslovila vedoucího provozu pana Dundu a následně i jednatele společnosti pana Ing. Flídra. Oba je stížnosti na prašnost z lomu mrzí, snižování emisí prachu věnují trvalou pozornost, ale bohužel úplná eliminace prachu při tomto druhu výroby není možná.  Povolení těžby mají na 950 tis. tun za rok, ve skutečnosti dělají cca 600 tis. tun na rok.

V letošním roce bude provoz lomu nižší než v r. 2020, kdy zaváželi skrývku na stavbu úseků dálnic.

V posledních dvou letech provedli řadu úprav technologie, jako nikdy za posledních 20 let, které měly přinést zlepšení, co se týká snížení prašnosti. Konkrétně:

 • oprava krytů na primárním drtiči a na sekundárním kuželovém drtiči. Z větší části došlo k výměně starších krytů za nové, starší se doplnili o gumové clony.
 • zakrytování hlavního třídiče nad zásobníky, včetně dopojení na stávající odsávací stanici
 • zakrytování dopravního pásu frakce 0/2 včetně dopojení na výsyp
 • nově zakrytován pásový dopravník frakce 0/16 vedoucí nad stávající zásobníky
 • osazení nového typu skrápěcích trysek na problematických místech technologické línky
 • výměna asfaltového krytu na větší části hlavní příjezdové komunikace, včetně opravy i části komunikace, která je města,

Na letošní rok mají připravenou velkou akci, na zintenzivnění odsávání technologické linky a rozšíření odsávací plochy, která je bude stát několik milionů. Hotovo by mělo být do konce dubna.

Chápou, že v prosinci mohla být vyšší prašnost, když bylo odstavené skrápění z důvodu zimy. Množstvím produkce kameniva se nevymykají předchozím rokům. Pokud je větrné počasí, výrobu zastavují. V roce 2020 měli dvě kontroly z České inspekce životního prostředí a vše měli v pořádku

 1. COVID-19

Byla poskytnuta informace o tom, že nemoc COVID-19 se nevyhnula ani zaměstnancům města. Na pracovišti místního hospodářství bylo během vánočních svátků v karanténě 9 zaměstnanců, přijali jsme opatření, zaměstnanci jsou rozděleni do dvou skupin, které pracují odděleně.  Ve druhém případě onemocnění COVID-19 pak šli do karantény pouze dva zaměstnanci.

Nabídka pomoci občanům s registrací na očkování (hlášení, web, výlepové plochy, letáčky do schránek 80+)

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem dopisu, který jsme obdrželi z Pardubického kraje od náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Ing. Michaely Matouškové, PA, ve věci problematiky očkování v Pardubickém kraji (vznik velkokapacitních očkovacích center v městech s nemocnicí, jejich provoz uvažuje se se zřízením očkovacích center v obcích s rozšířenou působností, mobilní očkovací týmy nebudou jezdit do domácností

 

 1. Novela zákona o odpadech

V závěru roku byl schválen balík odpadových zákonů (z. č. 541/2020 Sb. o odpadech). 

Poplatníkem odpadu je vlastník odpadu v okamžiku předávání na skládku. V případě KO, jejichž původcem je obec, je poplatníkem tato obec, a to bez ohledu na to, kdo tyto odpady vlastní při uložení na skládku. Důvodem je možnost obec uplatňovat tzv. slevy ze skládkového poplatku.

Třídící sleva - Množství uloženého odpadu od obce musí někdo sledovat, nabídla se svozová firma SOP. Svozová firma musí informovat provozovatele skládky o hmotnosti odpadu od každé jednotlivé obce, případně o poměru množství od jednotlivých obcí v jedné dodávce

Pod komunální odpad patří směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, objemný odpad. Poplatek za 1 t v r. 2021 činí 800 Kč a postupně bude v letech narůstat, při uplatnění slevy u obcí 500 Kč/tunu a nesmí přesáhnout 200 kg na jednoho obyvatele.

Zákon o místních poplatcích – od r. 2021 umožňuje nová právní úprava obcím zpoplatnění obecního systému odpadového hospodářství výhradně formou zcela nových místních poplatků. Obce mají na výběr jeden ze dvou nových místních poplatků:

 1. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – váže se na produkci komunálního odpadu dle jeho odloženého objemu, hmotnosti, kapacity nádoby
 2. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – vychází ze současného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

V průběhu roku budeme muset připravit dvě nové obecně závazné vyhlášky:

 1. O místním poplatku za komunální odpad
 2. O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Pro letošní rok platí přechodné ustanovení, takže platí to, co máme schváleno.

 1. Mangan – závěr zjišťovacího řízení – projekt musí být podroben posouzení vlivů na životní prostředí.
 2. Změna názvu společnosti

Od 01.01.2021 se mění název společnosti Sev.en EC a. s., na Elektrárna Chvaletice a.s.

 


Vytvořeno: 27. 1. 2021
Poslední aktualizace: 27. 1. 2021 14:37
Autor: Správce Webu