Navigace

Obsah

Komentář starostky k hospodaření a činnosti města Chvaletice v r. 2019

Typ: ostatní
Další informace závěrečnému účtu.

Komentář starostky k hospodaření a činnosti města Chvaletice v r. 2019

Zastupitelstvo města Chvaletice schválilo na svém zasedání dne 23.06.2020  účetní závěrku města Chvaletice za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019 a výsledek hospodaření a závěrečný účet města za rok 2019.

Návrh závěrečného účtu města Chvaletice byl řádně zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňující dálkový přístup. Občané města mohli vznést k návrhu závěrečného účtu připomínky písemně do 26. 5. 2020 nebo ústně při jeho projednávání. Žádnou písemnou připomínku z řad občanů jsme neobdrželi, stejně tak i na zasedání zastupitelstva nikdo z občanů nevznesl.

Základní informace o rozpočtu:

Rozpočet města Chvaletice na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Chvaletice dne 17. 12. 2018 pod usnesením č. Z/02/2018/44. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 54.494.900 Kč a celkové výdaje ve výši 56.966.600 Kč. Byl sestaven schodkový rozpočet, který město vyrovnalo financováním, na schodek byly použity ušetřené peněžní prostředky z předchozích let, které byly k 1. 1. 2019 na běžných účtech

Rozpočet byl rozpočtovými opatřeními (22 rozp. opatření) upraven na celkovou výši příjmů 63.641.087,40 Kč a celkovou výši výdajů 70.664.596,40 Kč.

Skutečné celkové příjmy za rok 2019 byly dosaženy ve výši 69.979.285,82 Kč, skutečně dosažené celkové výdaje činily 65.153.985,79 Kč. Rozpočet města tak skončil přebytkem ve výši 4.825.300,03 Kč.

Za rok 2019 se splatila jistina v celkové výši 2 800 008,00 Kč, úroky činily celkem 168.279,10 Kč. Zůstatek nesplaceného úvěru je k 31. 12. 2019 ve výši 21.233.314 Kč a zůstatek nesplacených úroků ve výši 676.644,60 Kč. Úvěr ve výši 28 mil. Kč si vzalo město v r. 2015 na vybudování areálu technických služeb a splácet se začal v r. 2017, doba splatnosti je 10 let.

V průběhu roku bylo investováno do majetku města celkem 18.504.214,75 Kč, a to buď formou oprav nebo investic. Z této částky investice za celý rok činily 11 268 072,00 Kč, do ostatních oprav majetku bylo investováno 7 236 142,75 Kč.

Zůstatky na bankovních účtech:

K 31.12.2018              22.317.859,39 Kč

K 31.12.2019              24.343.151,42 Kč

Rozpočet města na rok 2019, který byl schválen jako schodkový, nakonec skončil jako přebytkový.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31.12.2019 (= k 1.1.2020)           2.963         (2 894 + 69 cizinců s trvalým pobytem)  

 • narození                                                             32
 • úmrtí                                                                   32
 • počet občanů přistěhovaných                            76
 • počet občanů odstěhovaných                            93
 • počet stěhování v rámci města                          42
 • počet občanů na ohlašovně, vč. dětí               153 

 

Počet obyvatel nám meziročně stále klesá. K 31.12.2018 jsme měli 2.971 obyvatel a k 31.12.2017 to bylo 3.006 obyvatel.  Do tohoto počtu se započítávají občané ČR a cizinci s trvalým pobytem.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města, které má 17 členů, se sešlo v r. 2019 celkem 8x na svém zasedání, účast zastupitelů byla vysoká, chyběli max.1-2 zastupitelé, v procentech byla průměrná účast téměř 92 %. 100% účast měli v r.  2019 mělo 11 zastupitelů (Dymešová, Hille, Kremla, Kuch, Marková, Míča, Nedobitá, Rokyta, Salfická, Volšický, Wimmrová).

Jak jsem uvedla, svoláno bylo zastupitelstvo 8x, fakticky se však uskutečnilo 7 zasedání, dubnové zasedání starostka rozpustila z důvodu neschválení programu zasedání.  

Jednání zastupitelstva města nebyla v r. 2019 vůbec jednoduchá, přítomná veřejnost zřetelně vnímala, jak jsou zastupitelé rozděleni na dva tábory, což se odráželo i na většině důležitých hlasování.

Informovanost veřejnosti

Od dubna 2019 zveřejňujeme na webu města podkladové materiály pro jednání zastupitelstva města, aby se s nimi mohli zájemci z řad občanů seznámit před jejich projednáváním.

V listopadu 2019 jsme instalovali do zasedací místnosti, kde probíhají zasedání, velkou LED televizi, na kterou dle potřeby promítáme projednávané materiály.

Od května 2019 jsme spustili webovou aplikaci Hlášení závad a nedostatků, kde mohou občané nahlásit zjištěné závady např. na veřejném osvětlení, zeleni, kanalizaci, atd. Myslím si, že se aplikace ujala, občané ji využívají a nám pomáhá při naší práci. V roce 2019 bylo nahlášeno 42 závad, které se týkaly zejména nesvítícího veřejného osvětlení a nefungujícího, resp. neslyšitelného městského rozhlasu.

Město začalo vydávat své noviny, Chvaletické listy. Jedná se o čtvrtletník v barevném provedení, ve kterém přinášíme informace z různých oblastí. Distribuuje se do všech poštovních schránek ve městě.

Personální změny na úřadě

Podařilo se nám stabilizovat městský úřad. Po volbách skončilo několik zaměstnanců, za které jsme museli sehnat náhradu. Na podatelnu nastoupila paní Horálková, která do své náplně dostala i veřejné opatrovnictví, kterému se na úřadě nikdo systematicky nevěnoval. V současnosti máme dva opatrovance.

Nově nastoupili tito zaměstnanci: Martina Horálková – podatelna, Klára Hudcová - sekretariát, PhDr. Tomáš Růžička – tajemník městského úřadu, Bc. Radomíra Kučerová – ved. finančního odboru.

Akce pro seniory

Od ledna 2019 začalo město pořádat akce pro seniory v klubovně v DPS, tvořivé dílničky s paní Renátou Obertovou, klubová odpoledne – promítání filmů na přání, besedy – průměrně tři akce v měsíci, vyjma prázdnin. Akcí se zúčastňovalo až 20 důchodců, zejména žen.

Vedle toho pravidelně funguje Klub důchodců, který se každých 14 dní schází ve stejné klubovně na akcích, které si sám organizuje.

Akademie třetího věku a volného času

Od září 2019 jsme otevřeli první kurz Akademie třetího věku a volného času s názvem Nastartujte svou paměť. Do kurzu se přihlásilo 33 zájemců, takže jsme otevřeli dvě skupiny. Cena kurzu pro cizí byla 750 Kč, občané Chvaletic platili 200 Kč. Kurz navštěvují jak senioři, tak i lidé v produktivním věku. Slavnostní promoce se pak uskutečnila 30.1.2020. V roce 2020 jsme pokračovali navazujícím kurzem s názvem „Nenechte svůj mozek zahálet“. Přihlásilo se 29 zájemců.

Lípa republiky

V říjnu (25.10.) jsme vysadili u příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu lípu, Lípu srdčitou (latinsky Tilia cordata). Lípa krásně roste, je vidět, že děti ze školky na ni dobře dohlížejí.

Městská policie

Rok 2019 jsme začínali se dvěma strážníky (KZ, MŠ), když počet strážníků byl plánován na počet čtyři. V průběhu roku došlo k naplnění požadovaného počtu. Se strážníkem MŠ jsme skončili pracovní poměr ve zkušební době ke dni 10.05.2019. Postupně nastoupili strážníci FP (15.03.2019), MH (01.05.2019) a PO (01.08.2019). 

Z těchto čtyř strážníků tři získali osvědčení strážníka zkrácenou formou, když předtím pracovali u státní policie, jeden strážník musel absolvovat přípravu v plném rozsahu.

Kamerový systém

V roce 2018 město osadilo dvě kamery (na DK) které snímají prostor před DK a za DK dětské hřiště. Záznam je napojen na městskou policii. Další kamery měly být osazeny na hřiště za HB (2x) a do lesoparku (2x). Součástí dodávky však nebylo vybudování stožárů, na které mají být kamery osazeny. V roce 2019 jsme nejdříve museli nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro kabelové vedení 0,4 kV, požádat o příslušné povolení. Následně v závěru roku jsme teprve mohli nechat osadit sloupy a napojit je na veřejné osvětlení. Kamery jsou již osazeny. 

Nově jsme osadili kameru do vstupu ZŠ, která je napojena do sborovny a na MPCH.

Další dvě kamery jsme osadili do č.p. 266. Myslím, že to pomohlo a vandalismus v domě se snížil. 

Projektová dokumentace

Město nechalo zpracovat níže uvedenou projektovou dokumentaci, abychom byli připraveni, když bude vyhlášen vhodný dotační titul, zažádat o dotaci. Na začátku tohoto volebního období neexistoval „zásobník“ připravených akcí.

 • PD ul. Kostelní III. etapa (komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) 
 • PD Zahradní (komunikace, veřejné osvětlení, splašková a dešťová kanalizace) 
 • PD na zateplení DPS č. p. 235, 236 a 242
 • Dokumentace pro dotaci EFEKT na veřejné osvětlení
 • PD na rekonstrukci sociálního zařízení v družině ZŠ

 

Strategický plán rozvoje města Chvaletice na r. 2020 – 2026

Nechali jsme zpracovat strategický dokument nazvaný Strategický plán rozvoje města Chvaletice na r. 2020-2026, jehož existence je nezbytnou podmínkou pro podávání žádostí o dotace. Dosud takový dokument město nemělo. Byl schválen Zastupitelstvem města Chvaletice dne 10.12.2019. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách města Chvaletice.

Větší akce v r. 2019

 • Doplatili jsme rekonstrukci komunikace ul. Kostelní, která probíhala v r. 2018 – stavba, DPH a TDI (1.503 tis. Kč)
 • Kanalizační přípojky ul. Jiráskova – v r. 2019 byla dopracována projektová dokumentace a vybudováno 9 kanalizačních přípojek (944 tis. Kč). V roce 2020 práce pokračovaly na zbývajících dvou kanalizačních přípojkách.
 • Osazena šikmá schodišťová plošina zdravotního střediska, která slouží méně mobilním občanům k tomu, aby se dostali na zubní či na gynekologii (409 tis. Kč)
 • Bývalá obecná škola v HČ – byla provedena první etapa repase otvorů – oken (676 tis. Kč)
 • Dům s pečovatelskou službou – osazení madel na všech chodbách v DPS, drobné opravy v DPS (255), provedení generální opravy výtahu (552 tis. Kč).
 • Zakoupili jsme nové herní prvky na dětská hřiště do Hornické Čtvrti a za Dům kultury (250 tis. Kč) a nechali nakreslit Malované hry před základní školu a na nádvoří u úřadu (33 tis. Kč).
 • Opravili jsme chodník před mateřskou školou, ul. Husova sever (425 tis. Kč)
 • V Domě služeb I, č. p. 240, jsme dokončili podhledy a rekonstrukci elektroinstalace v 1. patře (375 tis. Kč).
 • Na správu byl zakoupen nový server (209 tis. Kč)
 • V bývalé MŠ v ul. Jiráskova (užíváno TJ Energetik) jsme vybudovali nový sálek pro cvičení aerobiku (155 tis. Kč), vyměnili termostatické hlavice na radiátorech (34 tis. Kč), opravili odvodnění teras, dešťové svody (33 tis. Kč).
 • Pokračovali jsme ve výměně oken v objektech v majetku města:
 • Budova skautů v ul. Masarykova (144 tis. Kč)
 • Dům služeb I – Rodinné centrum (18 tis. Kč)
 • Zdravotní středisko - část oken v lékárně a dveře, okna u MUDr. Licka (199 tis. Kč)
 • Vyměnili jsme lino v MŠ v oddělení Dráčat (122 tis. Kč)
 • Č. p. 147 – Policie ČR – nový povrch na venkovním schodišti (46 tis. Kč) a výměna přístřešku nad vchodem (22 tis. Kč)
 • Pro technické služby jsme zakoupili žací sekačku se sběrem a výklopem (490 tis. Kč) a cisternu na zalévání (278 tis. Kč)

Dotace

Město Chvaletice poskytlo v roce 2019 dotace různým subjektům v celkové výši 697 tis. Kč:

Taneční klub Chvaletice         70.000 Kč

Chvaletické divadlo Jen tak   30.000 Kč

TJ Energetik Chvaletice         210.000 Kč

FK Baník Chvaletice              120.000 Kč

FBC Sharks                              25.000 Kč

AC Tulipán                                15.000 Kč

Šipkaři – Pivnice TEP               10.000 Kč

Šipkaři – Team Chvaletice        10.000 Kč

Junák – skauti Chvaletice          30.000 Kč

Rodinné centrum Chvaletice     60.000 Kč

Domov u fontány Přelouč          75.000 Kč

Péče o duševní zdraví               17.000 Kč

Laxus                                          15.000 Kč

Včelka care                                 10.000 Kč

 

Vypracovala:  Zdeňka Marková, starostka

Chvaletice, 29.06.2020

 


Vytvořeno: 30. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 13:44
Autor: Ing. Zdeňka Marková