Navigace

Obsah

Krizové řízení

Důležité informace

 

Město Chvaletice

Základní právní předpisy v krizovém řízení

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vymezuje integrovaný záchranný systém  (dále jen IZS), stanoví složky IZS a jejich působnost (pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis), působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností.

Z uvedeného zákona vyplývá, že starosta obce s rozšířenou působností (město Přelouč) zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.

Starosta města Chvaletice dle citovaného zákona plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů

kon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha

 

 

 

Odkazy

Důležitá telefonní čísla [DOC, 22 kB]

Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení [PDF, 76 kB]

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku mimořádné události. Nejedná se o vyčerpávající informace, neboť průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Příručka_Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných látek [PDF, 414 kB]

Příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku je možno využít i v ostatních případech, protože téměř každý z nás žije v blízkosti železnice či silnice. Po nich se přepravují velká množství nebezpečných chemických látek a k nehodám může dojít.

Příručka_Ochrana obyvatelstva ukrytím [PDF, 959 kB]

Tato příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Potřebné informace v ní však naleznou i občané. Řeší především problematiku ochrany obyvatelstva v případě mimořádných událostí, řeší využití vhodných podzemních či nadzemních prostor objektů a jejich úpravu na improvizované úkryty. Dále řeší problematiku improvizovaných prostředků ochrany člověka.

Zprávy

Seznámení právnických a fyzických osob


ostatní | 16. 3. 2016 | Autor: ng. Ivana Pletánková