Navigace

Obsah

Výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu TAJEMNÍK/TAJEMNICE MěÚ Chvaletice

Typ: ostatní | náš tip
.

Starostka města Chvaletice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výběrové řízení

na obsazení funkce vedoucího úřadu

Tajemník/tajemice městského úřadu Chvaletice

ze dále specifikovaných podmínek:

Zaměstnavatel: Město Chvaletice

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební dobou

Místo výkonu práce: město Chvaletice

Předpokládaný termín nástupu: jmenování do funkce od 01.03.2021 nebo dohodou

Druh vykonávané práce: tajemník/tajemnice MěÚ Chvaletice (vedoucí úřadu)

Platová třída dle druhu práce: 11. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě), vše v platném znění

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • plnění povinností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; zejména zajišťování výkonu samostatné a přenesené působnosti,
 • plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
 • zajišťování plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu,
 • komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců městského úřadu,
 • řízení a koordinace všech činností a odborů (útvarů) městského úřadu,
 • příprava podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města,
 • účast na jednáních rady města a zastupitelstva města,
 • vydávání interních aktů řízení.

1) Předpoklady:

Zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona:

 1. fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk,
 2. splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 451/1991 Sb.). Netýká se zájemců narozených po 1.12.1971.

2) Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu:

Zájemce může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 a má nejméně tříletou praxi

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

3) Splnění předpokladů dle bodu 1) a 2) prokazuje zájemce písemným čestným prohlášením.

4) Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vzdělání právního zaměření výhodou,
 • znalost příslušných právních předpisů souvisejících s vykonávanou činností, zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dalších souvisejících předpisů; zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • schopnost řídící a koncepční práce,
 • schopnost tvůrčího a analytického myšlení,
 • samostatnost, spolehlivost a pečlivost,
 • organizační a rozhodovací schopnosti,
 • schopnost implementace změn a nových postupů,
 • aktivní a zodpovědný přístup k plnění svěřených úkolů,
 • vyjadřovací a prezentační schopnosti,
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita a odolnost vůči stresu,
 • znalost personální problematiky,
 • výborné komunikační schopnosti  
 • kultivovaný písemný a ústní projev
 • IT dovednosti (znalost práce na PC – Windows, MS Office, internet)
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • znalost regionu výhodou,
 • praxe u územního samosprávného celku a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
 • znalost cizího jazyka výhodou.

5) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní nebo e-mailový kontakt.

6) K přihlášce je nutno připojit:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 2. motivační dopis,
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. případné prosté kopie dokladů o získání odborných způsobilostí,
 6. čestné prohlášení o splnění předpokladů dle bodů 1) a 2) tohoto výběrového řízení,
 7. osvědčení (tzv. lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle ust. § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů narozených po 1.12.1971),
 8. písemný souhlas se zpracováním, uchováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání.

7) Lhůta k podání přihlášky:  

Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte doporučeně nejpozději do pondělí 7.12.2020 (v této lhůtě musí být přihláška doručena do podatelny Městského úřadu Chvaletice) na adresu: Městský úřad Chvaletice, k rukám starostky, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice.

Přihlášku je možné doručit i osobně do podatelny nebo do kanceláře starostky MěÚ, na adresu Městský úřad, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, nejpozději do pondělí 07.12.2020 do 12:00 h.

Přihláška se podává v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno:

Neotvírat – výběrové řízení tajemník/tajemnice městkého úřadu chvaletice“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.  

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Ve Chvaleticích dne 11.11.2020

 

Vyhlášené výběrové řízení ke stažení (klikněte)

 


Příloha

Vytvořeno: 11. 11. 2020
Poslední aktualizace: 11. 11. 2020 16:52
Autor: