Navigace

Obsah

Prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021

Typ: ostatní
Usnesení vlády ČR a mimořádná opatření MZ z 26.03.2021

 

č. 146/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 314, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS53VS)

Vláda prodlužuje nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196 od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596; a současně prodlužuje účinnost veškerých opatření přijatých z důvodu nouzového stavu, která jsou platná k 26. 3. 2021, v plném rozsahu, v jakém byla přijata, do 11. dubna 2021.

 

 

č. 147/2021 Sb., Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 č. 315, o změně krizových opatření

(https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS55HI)

Vláda s účinností od 27. 3. 2021 od 00:00 hod.

I. mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb., (omezení a opatření pro činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů),

2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb., (zákaz a omezení provozu škol a školských zařízení s výjimkami),

3. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb. (o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech),

4. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb. (o přijetí krizového opatření k zajištění kritické infrastruktury),

5. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb. (o pracovně lékařských prohlídkách),

6. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb. (o provozu krematorií),

7. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 208, vyhlášeného pod č. 108/2021 Sb. (zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením po dobu trvání nouzového stavu),

8. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 210, vyhlášeného pod č. 110/2021 Sb. (o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR),

9. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 211, vyhlášeného pod č. 111/2021 Sb. (o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu),

10. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb. (o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb),

11. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296, vyhlášeného pod č. 131/2021 Sb. (podmínky pro vycházky uživatelů zařízení sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem)),

12. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297, vyhlášeného pod č. 132/2021 Sb. (zákaz a omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb),

13. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 298, vyhlášeného pod č. 133/2021 Sb. (zákaz a omezení maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami),

14. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. (omezení volného pohybu na území ČR mezi okresy);

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb. (omezení volného pohybu na území ČR mezi okresy), tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

 

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 29. 3. 2021

(https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-29-3-2021/)

Mimořádné opatření MZ ČR z 26. 3. 2021, č.j. MZDR 20599/2020-65/MIN/KAN

Účinnost: od 29. 3. 2021 od 00:00 hod.

 

 

 Změna ochranného opatření k omezení překročení státní hranice ČR ze dne 15. 3. 2021, s účinností od 28. 3. 2021

(https://www.mzcr.cz/zmena-ochranneho-opatreni-k-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-ze-dne-15-3-2021-s-ucinnosti-od-28-3-2021/)

Mimořádné opatření MZ ČR z 27. 3. 2021, č.j. MZDR 20599/2020-66/MIN/KAN

S účinností ode dne 28. března 2021 od 00:00 hod. se mění ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN ze dne 15. března 2021 tak, že:

1. v čl. I bodu 7 text písmena g) zní:

„g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,“

2. v čl. I se zrušuje bod 19.

Účinnost: od 28. 3. 2021 od 00:00 hod.


Vytvořeno: 29. 3. 2021
Poslední aktualizace: 29. 3. 2021 16:25
Autor: Správce Webu