Navigace

Obsah

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto je zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelních pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

Na obce jsou kladeny v této oblasti důležité úkoly. Pro funkčnost systému, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást nejen městského úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob.

Město Chvaletice v krizovém řízení spadá pod obec s rozšířenou působností – město Přelouč.

                                                

Všeobecná ustanovení

Ochrana obyvatel je jednou ze základních činností orgánů veřejné správy a dalších orgánů, organizací a složek státu. Vychází z Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z r. 1949 a plní především tyto úkoly:

 • varování a vyrozumění obyvatel,
 • ukrytí,
 • evakuaci,
 • nouzové přežití obyvatelstva,
 • a další opatření sloužící k zabezpečení života, zdraví a majetku.

 

Současná legislativa a vývoj, kterým tato oblast prochází, v posledních letech staví do popředí otázky sebeochrany osob, především u kategorie práce aktivního obyvatelstva.

Stát garantuje přednostní ochranu těmto kategoriím obyvatelstva:

 • dětem do 15 let,
 • pacientům ve zdravotnických zařízeních,
 • osobám umístěným v sociálních zařízeních,
 • osobám zdravotně postiženým,
 • doprovodu výše uvedených osob.

 

Varování

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“  pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlašování varovného signálu „Všeobecná výstraha“, následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Poté je třeba:

 • sledovat zprávy v televizi, rozhlase, místní vyhlášky a řídit se vydanými pokyny,
 • upozornit sousedy,
 • nevytvářet panické situace a zachovat klid,
 • na vyžádání poskytnout pomoc při záchranných opatřeních,
 • připravit si evakuační zavazadlo.

 

Požární poplach

Dosud vyhlašovaný signál „Požární poplach“ zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento není varovným signálem.

Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HÓ-ŘÍ“, HÓ-ŘÍ, atd. po dobu jedné minuty. Je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály.

 

EVAKUACE

Evakuace je nejúčinnější způsob ochrany obyvatel.

Je-li osoba vyzvaná k evakuaci z ohroženého prostoru, měla by mít připravené evakuační zavazadlo. Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Do evakuačního zavazadla patří:

 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor,
 • základní trnavnlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby,
 • léky,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel a přikrývka,
 • kapesní nůž, svítilna, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace

K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude dán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace.  Zpravidla k domu bude využita lokální rozhlasová stanice VKV (FM).

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání rádia lokální stanice VKV (FM) nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Je vždycky nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům.

Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.

Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z obecního (městského) rozhlasu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).

Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obcí se zvláštním zřetelem ke specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají byt opustit.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou.

 

Více informací naleznete také v této příručce.

Příručka pro obyvatele: Příručka pro obyvatele.pdf (75.13 kB)