Navigace

Obsah

 

Havarijní plánování

Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou MV č. 328/2001 Sb., o podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění, zpracovává Havarijní plán kraje, což je základní dokument pro řešení mimořádných událostí.

Obec s rozšířenou působností Přelouč každoročně obdrží aktualizaci tohoto plánu pro její správní obvod. Město Chvaletice spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč..

Havarijní plán se člení na:

1) Informační část, která obsahuje:

  • analýzu možného vzniku mimořádné události a její následky
  • zásady provedení záchranných a likvidačních prací
  • možná ohrožení obyvatelstva.

2) Operativní část – řeší síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce a pomoc poskytovanou z jiné úrovně

3) Plány konkrétních činností – plán varování, evakuace, nouzového přežití, ukrytí, plán traumatologický a další.

 

Krizové plánování

HZS kraje v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění a nařízením č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona, zpracovává Krizový plán kraje, jako základní dokument pro řešení krizových situací. Vymezuje působnost a odpovědnost orgánů veřejné správy a jiných orgánů, hodnotí možná krizová rizika a jejich dopad na území. Rozsáhlou přílohovou část tvoří dokumenty potřebné ke zvládnutí krizové situace. V rámci Pardubického kraje je Krizový plán zpracován  

Havarijní plánování je součástí krizového plánování a Havarijní plán kraje je přílohou Krizového plánu kraje.

 

Více ke krizovému řízení naleznete také na:

 https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje-menu-krizove-rizeni-a-cnp.aspx