Navigace

Obsah

LEGISLATIVA

 

Zákony

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, v platném znění

Zákon č18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění – upravuje využívání jaderné energie, systém ochrany osob, životního prostředí a bezpečnost při nakládání s těmito látkami a povinnosti odpovědných osob a orgánů

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v platném znění - o řešení stavů ropné nouze

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění – člení ozbrojené síly, vymezuje použití armády k záchranným pracím a úkolům civilní ochrany a stanovuje přípravu ozbrojených sil a specifikuje vojenský materiál

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění – stanovuje povinnosti státní a samosprávných orgánů, právnických a fyzických osob při zajišťování obrany státu

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změněn některých zákonů, v platném znění  – vymezuje IZS, úkoly státních a samosprávných úřadů při přípravě na mimořádné události, organizaci záchranných a likvidačních prací, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech:

Vymezuje integrovaný záchranný systém  (dále jen IZS), stanoví složky IZS a jejich působnost (pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis), působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění – vymezuje pojmy a krizový stav – stav nebezpečí, orgány krizového řízení, práva a povinnosti právnických a fyzických osob za krizové situace

Stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností.

Z uvedeného zákona vyplývá, že starosta obce s rozšířenou působností (město Přelouč) zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.

Starostka města Chvaletice dle citovaného zákona plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění – vymezuje základní pojmy působnost orgánů v systému hospodářských opatření a vlastní systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodní zákon, v platném znění – stanovuje způsob nakládání s vodami a jejich stav a ochranu. Vymezuje vodní toky a díla a zabezpečující orgány, ochranu před povodněmi a úkoly, práva a povinnosti orgánů v této oblasti.

Upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou, v platném znění – stanovuje zásady a postup při poskytování státní pomoci

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění - vymezuje prevenci závažných havárií, zařazení objektu do příslušné bezpečnostní skupiny, bezpečnostní dokumentaci, účast veřejnosti

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR, v platném znění - řeší organizaci a úkoly HZS

 

Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. krizový zákon - vymezuje vznik a činnost bezpečnostní rady a krizového štáb a zpracování krizového plánu

Vvyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému – stanovuje koordinaci složek IZS, způsob zpracování a obsah havarijního plánu a zásady krizové komunikace a spojení

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva – upřesňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany, způsob informování právnických a fyzických osob, způsob provádění evakuace a ukrytí, požadavky na územní plán a stavební dokumentaci u staveb.

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v platném znění

Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu - vymezuje způsob zpracování Plánu obrany ČR