Navigace

Obsah

Slovník pojmů z oblasti krizového řízení

 

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, také havárie, která ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace – mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu („Krizové stavy“).

Stav nouze v plynárenství – omezení dodávky plynu pro konečné zákazníky na úroveň bezpečnostního a technologického minima nebo přerušení dodávky plynu.

Stav ropné nouze – nedostatek ropy a ropných produktů a následky z toho plynoucí nelze odstranit nebo jim zamezit bez přijetí opatření.

Stav nouze v elektrizační soustavě – omezení nebo přerušení dodávek energie na celém území České republiky nebo na její části z důvodu vzniku životních událostí, havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, teroristického činu a ohrožení celistvosti elektrizační soustavy.

Kalamitní situace v dopravě – podstatné zhoršení nebo přerušení sjízdnosti pozemní komunikace v důsledku vánice a intenzivního dlouhodobého sněžení, vzniku souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucího deště, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné situace.

Kalamitní stav (kalamitní výskyt) v rámci ochrany lesa – stav, kdy je škůdce přemnožen, hrozí silné žíry až holožír a škůdce působí hospodářsky významné škody nebo ohrožení ostatních funkcí lesa nebo zánik lesních porostů.

Záchranné práce – činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucích k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Obnovovací (asanační) práce – činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot; obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací (bezprostředních opatření).

Ochrana obyvatelstva – plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Integrovaný záchranný systém – koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Krizové řízení - souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jeiich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Krizová opatření – organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejich následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.

Věcná pomoc – je poskytování věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Osobní pomoc – je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje a starosty obce; osobní pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.

Pracovní povinnost – povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace a kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Pracovní výpomoc -  povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení.

Věcný prostředek – movitá nebo nemovitá věc nebo poskytnutá služba, pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové situace.

Kritická infrastruktura - prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení, jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Více pojmů naleznete také v těchto přílohách:

 - terminologický slovník MV 2016: Terminologický slovník MV ČR 2016.pdf (1.24 MB)

 - slovník pojmů havarijní plánování: Slovnik pojmu havarijni planovani.pdf (412.99 kB)