Navigace

Obsah

Ještě chvilka idyly

Život na začátku tohoto století se u nás nijak zvlášť nelišil od života v druhé polovině století minulého, kdy došlo v důsledku zrušení roboty k novému obecnímu uspořádání. Podle zákona z roku 1862 se obec stala základem samosprávy. Zmizeli rychtáři a konšelé, nastoupilo obecní představenstvo se starostou v čele. Starostu i představenstvo volil obecní výbor. Každý občan měl v některé obci domovské právo. Cizí příslušníky mohla obec vypovědět pokud nevedli spořádaný život nebo byli jinak na obtíž. Za určitých okolností mohly být takové osoby z místa svého pobytu dopraveny postrkem ("šupem") do své domovské obce. Podle novely k obecnímu zřízení byly v nové republice (novela z roku 1919) obecními orgány obecní zastupitelstvo, obecní rada a starosta. Obec kryla své výdaje z vlastního movitého a nemovitého majetku. Pokud nestačil, mohla zavést zvláštní poplatky a dávky, například ze zábav, přirážky k obecním dávkám a daních. Mimořádné výdaje bývaly kryty také půjčkami.

Hospodaření obce kontrolovala finanční komise. Obec vykonávala v některých přestupkových záležitostech i trestní pravomoc v tříčlenných senátech (starosta a dva členové rady) které mohly uložit pokutu do 20 Kč a v případě nedobytnosti trest vězení do 48 hodin. Volby do obecního zastupitelstva byly upraveny jednotně pro všechny obce volebním řádem z roku 1919, který se zakládal na zásadě obecného, rovného a tajného hlasovacího práva a principu poměrného zastoupení.

Lépe se žilo lidem ve Chvaleticích, kde byli větší sedláci a kde bylo i více pracovních příležitostí při dolování rudy. K výraznějšímu zlepšení poměrů v Telčicích dochází po 1. svět. válce, po pozemkové reformě z roku 1922, kdy domkáři a bezzemci dostali do vlastnictví půdu. Žilo se potom tak, že ženy s dětmi obdělávaly vlastní pole a muži "šli na výdělek" do ČSD, lomů a různých stavebních organizací při regulaci Labe a úpravě cest.

Zlepšené poměry se projevovaly i na vzhledu obcí - mizely doškové střechy, lidé opravovali své domky, stavěli nové, přistavovali hospodářské stavby, dokončovali elektrifikaci. Světová hospodářská krize v třicátých letech pronikla i do našich obcí a způsobila zhoršení životních podmínek. Podstatně ubylo pracovních příležitostí, klesly mzdy. Situace se pozvolna zlepšovala až v roce 1937.

domovní list

domovní list