Obsah

Dodatek č. 4 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

Dodatek č. 4

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne 21.4.2004

 

S účinností od 26.4.2004  dochází  k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

a) v Čl. 10 Organizační struktura se název doplňuje útvar „Pečovatelská služba“, zkráceně PS  přímo podřízený tajemníkovi.

 

b) V Čl. 12 Rozsah působností zabezpečovaný odbory (útvary) -  se  doplňuje:

    8. Pečovatelská služba

-          zajišťování výkonu  pečovatelské služby pro občany Chvaletic a dalších obcí v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu dle požadavků občanů

-          pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů, včetně domácností v domech s pečovatelskou službou

-          provozování střediska osobní hygieny

-          vedení potřebné evidence

 

c) V Příloze č. 1 se doplňuje odstavec:

 8. Pečovatelská služba 

-          výkon pečovatelské služby pro občany města Chvaletice a dále pro občany obcí, se kterými má město uzavřenou smlouvu v souladu s vydanými rozhodnutími o poskytnutí pečovatelské služby a platnými právními předpisy

-          sleduje náklady na pečovatelskou službu a příjmy z pečovatelské služby

-          vybírá platby od občanů za poskytnutou pečovatelskou službu, dle potřeby i nájemné za byty v DPS

-          udržuje v řádném stavu středisko osobní hygieny tak, aby odpovídalo platným předpisům

-          provádí úklid společných prostor v č.p. 235, 236 a 242

-          v zimním období udržuje ve schůdném stavu vstupy do č.p. 235, 236 a 242

-          připravuje podklady pro jednání orgánů města

 

d) V Příloze č. 1 do odst. 2. Sociální péče se doplňuje:

      - vydává rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby

 

e) Nahrazuje se Příloha č. 2 Organizačního řádu – Organizační schema novou přílohou

(e1) změna názvu funkce ve finančním odboru z „ref. – mzdová .účetní“ na „ref. – účetní“,

(e2) vznik čtyř nových funkcí v souvislosti se vznikem útvaru „Pečovatelská služba“ –

       koordinátor PS – pracovník sociální péče – přímo podřízen tajemníkovi MěÚ

       tři funkce „pracovník sociální péče“ řídi koordinátor PS.

 

 

Blanka Zaklová                                      PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:33
Autor: MU Chvaletice