Obsah

Dodatek č. 6 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

 

 

Dodatek č. 6

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne  3.1.2005

 

 

 

S účinností od  1.1.2005 dochází   k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

A: V Článku 4 (Zásady vnitřního styku odborů a útvarů MěÚ) se nahrazuje bod 1. tímto textem:

„ 1. Rada města stanovuje celkem 39 funkčních míst pro zaměstnance města zařazené v městském úřadu. Z tohoto počtu je 14 úředníků pro výkon státní správy a samosprávy a 19 zaměstnanců, kteří nejsou úředníky. Počet zaměstnanců zaměstnaných na výkon veřejně prospěšných prací stanovuje rada města dle potřeby.“

 

B: V článku 11., bod 3) Tajemník se vypouští odseky ll) a mm)

 

C: v čl. 12., bod 4. Finanční odbor – vypouští se odsek „rybářské lístky“

     a doplňují se odseky:
                      - finanční kontrola
                      - uzavírání smluv se žadateli o poskytnutí příspěvku, dotace z rozpočtu města.

 

D: V Příloze č. 1 OŘ se do čl. 4. Finanční odbor, odstavec „místní a správní poplatky“ doplňuje:
                      - povolování tombol, provozu výherních hracích přístrojů, kontrolní činnost,

                        místní poplatek z VHP, odvody na obecně prospěšné účely.

 

E: Vydává se nová Příloha č. 2 – Organizační schéma platné od 1.1.2005.
 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………                               ……………………….

Blanka Zaklová                                      PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta

 


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:31
Autor: MU Chvaletice