Obsah

Dodatek č. 7 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

 

 

Dodatek č. 7

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne  22.8.2005 a 24.10.2005

 

Platnost a účinnost od 1.12.2005

 

 

 

 

S účinností od  1.12.2005 dochází   k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

A:  V čl. 10 Organizační struktura se doplňuje útvar Podatelna, zkrátka POD  přímo podřízená tajemníkovi MěÚ.

 

B: V čl. 12 Rozsah působnosti zabezpečovaný odbory (útvary) – se doplňuje:

 

            9. Podatelna

-          spisová a archivní služba

-          podatelna a výpravna

-          sekretariát pro starostu, místostarostu a tajemníka

-          doručování pošty po Chvaleticích (vyjma HČ)

-          vedení úřední desky MěÚ včetně elektronické úřední desky.
 

 

C: V čl. 12 odstavec 1. Matrika se provádějí tyto úpravy:

1.       Vypouští se odseky:
- evidence došlé a odeslané pošty
- spisová služba a archivnictví

2.       Doplňuje se odsek:
- vede aktuální evidenci poplatníků místního poplatku za komunální odpad.

 

D: V čl. 12 odstavec 2. Sociální péče se vypouští odsek:

-          obhospodařuje úřední desku MěÚ

 

E: V čl. 12 odstavec 6. Odbor životního prostředí se vypouští odsek:

-          vede aktuální evidenci poplatníků místního poplatku za komunální odpad

 

 

 F: V Příloze č. 1 OŘ se provádějí  úpravy vyplývající ze změn uvedených v písm. B) – E) toho dodatku.

 

G: Nahrazuje se Příloha č. 2 Organizačního řádu – Organizační schema – novou přílohou:

Vznik nové funkce úředníka  „administrativní a spisový pracovník“ v útvaru „Podatelna“  - v příloze tohoto dodatku.

 

 

 

        ……………………                                 ……………………….

Blanka Zaklová                                       PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta

 


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:30
Autor: MU Chvaletice