Obsah

Dodatek č. 8 OŘ

Typ: ostatní
.

Dodatek č. 8 OŘ

 

 

 

Město Chvaletice

 

 

 

Dodatek č. 8

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne   1.3.2006

 

Platnost a účinnost od 1.4.2006

 

 

S účinností od  1.4.2006 dochází   k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

A:  V čl. 10 Organizační struktura se název „Odbor výstavby“ nahrazuje názvem „Odbor stavební  a územního plánování“ 

 

B: V čl. 12 Rozsah působnosti zabezpečovaný odbory (útvary) – se doplňuje do bodu 3. odsek:

-          územní plánování

 

C:  V Příloze č. 1 se  mění název čl. 3. a doplňuje se odstavec:
         3. Odbor stavební  a územního plánování

             územní plánování

¨        zajišťuje územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny včetně projednávání a schválení

¨        připravuje a zabezpečuje územně plánovací doklady

¨        ukládá, eviduje a sleduje realizaci schválené ÚPD, kterou připravil, pořídil a zajistil příslušný státní orgán

¨        připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci města

¨        prověřuje zastavovací plány z hlediska vydaného územního rozhodnutí, účastní se výběru staveniště

¨        vyjadřuje se k převodům nemovitostí z hlediska územního plánování

 

 

        ……………………                                 ……………………….

Blanka Zaklová                                       PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:29
Autor: MU Chvaletice