Navigace

Obsah

Organizační řád platný od 1.2.2003

Typ: ostatní
.

Organizační   řád

 

Městského úřadu

ve

Chvaleticích

 

platný od 1.2.2003

 

 

 

 

Projednáno a odsouhlaseno v radě města dne  30.1.2003

 

 

 

Vypracovala: Ing. Marková, tajemnice MěÚ

 

Chvaletice, leden 2003 
Rada města vydává v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění (dále jen zákon)

Organizační řád

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

ČÁST PRVNÍ

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1.                   Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu ve Chvaleticích (dále jen MěÚ).

 

2.                 Organizační řád stanoví zásady činnosti a řízení úřadu,  určuje jeho vnitřní uspořádání, dělbu práce a příslušnosti mezi jeho organizačními útvary (věcnou, místní a funkční příslušnost, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a organizačním složkám, které zakládá nebo zřizuje Město  Chvaletice (dále jen město).

 

 

Čl. 2

Postavení a působnost

 

Městský úřad je výkonným orgánem města,  není orgánem státní správy a nemá právní subjektivitu. Rada města (dále jen RM)

·         stanovuje počet zaměstnanců zařazených v MěÚ,

·         rozděluje pravomoci (funkční příslušnost),

·         zřizuje a ruší odbory a oddělení MěÚ.

Působnost MěÚ upravuje zákon 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Působnost MěÚ je dále upravena celou řadou zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přestupkový zákon 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a řada dalších).

MěÚ tvoří starosta města (dále jen starosta), místostarosta, tajemník MěÚ (dále jen tajemník) a pracovníci zařazení do organizační struktury úřadu.

Vztahy úřadu k dalším orgánům  města,  tj. RM, Zastupitelstvu města {dále jen ZM}, komisím RM, výborům ZM, zvláštním orgánům upravuje zákon. Ten také stanoví, které úkoly řeší MěÚ v samostatné působnosti (§§ 35 - 60) a které v přenesené působnosti (§§ 61 - 66) zákona.
 Úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené  působnosti

MěÚ v oblasti samostatné působnosti  plní úkoly uložené RM, ZM, tajemníkem MěÚ a volenými funkcionáři MěÚ. Jde zejména o:

·         plní úkoly spojené s přípravou jednání ZM, RM, komisí RM, výborů ZM 

·         úkoly spojené s plněním úkolů vyplývajících z usnesení ZM a RM konkretizované schváleným rozpracováním na RM

·         úkoly vyplývající z funkční příslušnosti stanovené v příloze číslo 1 organizačního řádu

·         po odborné stránce řídí činnost  příspěvkových organizací zřízených městem, pokud zvl. zákon nestanoví jinak,

·         spolupracuje s komisemi RM a výbory ZM při plnění jejich úkolů.

Za svou činnost v oblasti samostatné působnosti je úřad odpovědný radě města.

 

V oblasti přenesené působnosti

MěÚ vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti ZM, RM a zvláštních orgánů města, případně komisí. Rozsah státní správy vymezuje § 61 zákona. V oblasti přenesené působnosti plní MěÚ zejména úkoly uložené krajským úřadem, starostou města a tajemníkem MěÚ

Jde zejména o:

·         výkon státní správy v územním obvodu města

·         výkon státní správy ve správním obvodu MěÚ vymezeném v článku 2 bodě 4-8

·         přípravu podkladů pro výkon státní správy RM a zvláštními orgány města (např. komise pro projednávání přestupků) 

·         poskytování informací požadovaných podle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím

 

Správní obvody

Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost stavebního úřadu a sociální péče  tvoří územní obvody těchto obcí:

- správní území Městského úřadu Chvaletice zahrnuje:

katastrální území (dále jen k.ú ) Chvaletice, Telčice

- správní území Obecního úřadu Kojice zahrnuje:

  k.ú. Kojice

      - správní území Obecního úřadu Labské Chrčice zahrnuje:

        k.ú. Labské Chrčice

      - správní území Obecního úřadu Řečany nad Labem zahrnuje:

        k.ú. Řečany nad Labem, Labětín

      - správní území Obecního úřadu Trnávka zahrnuje:

        k.ú. Trnávka

      - správní území Obecního úřadu Zdechovice zahrnuje:

        k.ú. Zdechovice. Spytovice

      - správní území Obecního úřadu Morašice zahrnuje:

        k.ú. Morašice

      

Správní obvod, ve kterém úřad vykonává působnost  matriky, tvoří územní obvody těchto obcí:

- správní území Městského úřadu Chvaletice zahrnuje:

katastrální území (k.ú.) Chvaletice, Telčice

- správní území Obecního úřadu Kojice zahrnuje:

  k.ú. Kojice

 

Komise k  projednávání přestupků projednává přestupky pro územní obvod města Chvaletice a dále pro obce, se kterými město uzavře veřejnoprávní smlouvu.

Městský úřad vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí (zák.č. 359/1999 Sb.) pro územní obvod města Chvaletice a dále pro obce, se kterými město uzavře veřejnoprávní smlouvu

5.       Městský úřad rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zák. č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6.       Pojmem „MĚSTO“ rozumí tento organizační řád podle §§ 1 - 3 zákona obec Chvaletice tj. územní samosprávné společenství občanů, veřejnoprávní korporaci, která má vlastní majetek, finanční zdroje a vystupuje v právních vztazích svým jménem a na vlastní odpovědnost. Volenými představiteli města jsou starosta a místostarosta.

 

článek   3
Pravomoci Rady města

Rada města má svoji působnost upravenu taxativně v § 102 zákona. V podmínkách našeho města je působnost RM ve vztahu k MěÚ konkretizována v těchto bodech:

-          písm. b) RM plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám, které vznikly rozhodnutím ZM úlohu zakladatele nebo zřizovatele (viz zvláštní zákon o rozpočtových pravidlech republiky). Zejména

·         jmenuje a odvolává ředitele těchto organizací,

·        schvaluje plat, limit odměn ředitelům příspěvkových organizací  a jejich hmotnou zainteresovanost,

-          písm. f) schvaluje funkční příslušnost odborů a útvarů MěÚ (tj. příloha č. 1 org. řádu), organizační schéma MěÚ (příloha č. 2 org. řádu)

-          písm g) jmenuje a odvolává na návrh tajemníka vedoucí odborů, v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků

-          písm. j) stanoví celkový počet zaměstnanců města zařazených do MěÚ,

-          písm l) přezkoumává na základě obdržených podnětů opatření přijatá MěÚ a komisemi v samostatné působnosti,

-          písm. o) schvaluje organizační řád MěÚ

 

článek 4
Zásady vnitřního styku odborů a útvarů MěÚ

1.       Rada města stanovuje celkem 36 funkčních míst pro pracovníky města zařazené v úřadu. Z tohoto počtu je 17 úředníků pro výkon státní správy a samosprávy a 19 pracovníků ostatních profesí. Počet zaměstnanců zaměstnaných na základě smlouvy uzavřené s Úřadem práce v Pardubicích na veřejně prospěšné práce  se stanoví každoročně při schvalování rozpočtu města na příslušný rok.

2.       O přijímání pracovníků na dohody o pracovní činnosti a na dohody o provedení práce rozhoduje tajemník MěÚ dle potřeby.

3.       Koordinátorem činnosti jednotlivých odborů a útvarů  MěÚ je tajemník.  Případné spory mezi odbory a útvary MěÚ při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí odborů, jichž se spor týká a nedojde-li k dohodě, řeší je tajemník MěÚ, v oblasti samostatné působnosti ve spolupráci se starostou nebo místostarostou města.

4.       Spory v pracovně právních otázkách se řeší podle zákoníku práce vždy za účasti příslušných vedoucích odborů a tajemníka MěÚ.

5.       Odbory a útvary zřízené pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou povinny vzájemně si poskytovat nezbytné  informace o úkolech,  které plní. Zvláštní důraz je kladen na ty plněné úkoly, které mají nebo mohou mít dopad na práci jiného pracoviště MěÚ. Všechny útvary MěÚ jsou povinny vydávat bez zbytečného odkladu vyžádaná stanoviska a posudky pro ostatní pracoviště MěÚ a orgány města a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.

6.       Určené odbory, příp. útvary vedou centrální  evidenci vybraných písemností:

odbor  finanční:

-          účetní a daňové doklady (faktury),

-          mzdové listy včetně s tím související agenda,

 

      tajemník MěÚ

-          podání, která svým obsahem mají povahu stížností, jak  na úseku přenesené působnosti, tak  v samostatné  působnosti,

-          písemnosti určené ZM , RM a dalším orgánům města,

-          obecně závazné vyhlášky, vnitřní normy a předpisy,

 

      místostarosta

-          písemnosti soudních sporů, ve kterých vystupuje město  v jakémkoli postavení,

 

        jednotlivé odbory:

-          uzavřené smlouvy.

 

Všechny výše uvedené písemnosti musí být bezodkladně  postoupeny dle určení k evidenci.

 

7.       Odbory a útvary při svém vnitřním styku v rámci městského  úřadu vycházejí jednak ze své obecné působnosti, jednak  z působnosti specifické, vymezené v náplních činnosti.

8.       Vnitřní chod MěÚ se řídí tímto organizačním řádem, pracovním řádem (vydává tajemník) a interními příkazy MěÚ (vydává starosta, místostarosta nebo tajemník).

9.       Pracovní řád, spisový a skartační řád (§ 110 odst.4 zákona) zpracovává a vydává tajemník MěÚ po předchozím projednání se starostou. Originál pracovního řádu je založen u starosty města a u tajemníka MěÚ. 

 

ČÁST DRUHÁ

článek 5
Vedoucí pracovníci, jejich postavení, odpovědnost a pravomoc

 

1.                   Vedoucí pracovník úřadu je starosta, místostarosta, tajemník úřadu, vedoucí odborů.

2.                   Starosta a místostarosta jsou do své funkce voleni a z ní odvoláváni Zastupitelstvem města.

3.                   Tajemník je do své funkce jmenován a z ní odvoláván starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu. Bez souhlasu ředitele KÚ je jmenování a odvolání neplatné. Jmenování předchází výběrové řízení, které vyhlašuje oznámením na úřední desce  a na webové stránce města starosta . Výběrovou komisi jmenuje starosta . Plat tajemníkovi stanovuje starosta města.

4.                   Vedoucí odborů jsou do své funkce jmenováni a z ní odvoláváni RM. Jmenování  předchází výběrové řízení, které vyhlašuje oznámením na úřední desce  a na webových stránkách města tajemník. Výběrovou komisi jmenuje tajemník. 

5.                   Povinnosti, odpovědnost a pravomoc vedoucích pracovníků (jejich postavení) je vymezeno takto:

a)      v rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkoly a přijímat opatření k jejich plnění.

b)      v rozsahu své působnosti a odpovědnosti dané čl. 11 tohoto řádu a přílohou č. 1 organizačního řádu jednají jménem města s řediteli příspěvkových organizací  zřízených městem,

c)      v rozsahu své působnosti určené tímto organizačním řádem stanovují podřízeným zaměstnancům konkrétní úkoly, přijímají opatření a kontrolují jejich plnění,

d)      vymezují práva, povinnosti a odpovědnost svých podřízených zaměstnanců za pomoci pracovních náplní (kopie pracovních náplní se ukládají u tajemníka)

e)      vedoucí odboru navrhují tajemníkovi sepsání hmotných odpovědností za svůj úsek,

f)       zajišťují řádné hospodaření se svěřenými finančními  prostředky a dbají na dodržení schváleného rozpočtu

g)      plní funkci  příkazců operací a v souladu s vnitřními předpisy zodpovídají za kontrolní činnost v rozsahu své působnosti

h)      podepisují objednávky v rozsahu své příslušnosti za plnění daného závazného ukazatele rozpočtu

i)        v rámci pravomoci upravené tímto organizačním řádem MěÚ rozhodují o použití finančních prostředků z příslušného paragrafu a položky rozpočtu města, pokud písemně nepověří některého z podřízených pracovníků,

j)        pečují o zvyšování odborné úrovně svých přímo podřízených zaměstnanců a navrhují tajemníkovi účast na vybraných školeních,

k)      navrhují pro podřízené zaměstnance platové úpravy, diferencované mimořádné odměny s ohledem na množství, kvalitu a náročnost zabezpečovaných úkolů a krácení fakultativní složky mzdy v případě neplnění úkolů nebo porušování pracovní kázně,

l)        odpovídají za dodržování spisového a skartačního řádu MěÚ a každoročně v březnu zajišťují provedení skartace písemností za odbor či útvar podle pokynů matrikářky,

m)    kontrolují a odpovídají za dodržování právních předpisů a interních směrnic MěÚ na svěřeném úseku,

n)      jsou oprávněni jednat jménem MěÚ ve všech věcech, které patří do funkční příslušnosti vymezené jim tímto organizačním řádem,

o)      vedou podřízené zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně,

p)      zajišťují úkoly související s obranou státu a ochranou utajovaných skutečností podle zák.  148/1998 Sb,

q)      uzavírají jménem města smlouvy na plnění a dodávky hrazené z té části rozpočtu města, která je jim svěřena. Podle finančního objemu je kompetence vymezena takto:

-          smlouvy do 100 tis. Kč podepisují vedoucí odborů

-          smlouvy do 150 tis. Kč podepisuje tajemník

-          smlouvy nad 150 tis. Kč podepisuje starosta, místostarosta

-          smlouvy s finančním objemem vyšším než  300 tis. Kč a další jmenovité smlouvy určené starostou města podepisuje starosta po předchozím projednání v RM

Uzavření smlouvy nad 500 tis. Kč musí přecházet výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. U zakázek od 100.000 Kč do 500.000 Kč je nutno vybrat nejméně ze dvou nabídek.

U zakázek od 500.001 Kč do 2.000.000 Kč je nutno vybrat nejméně ze třech nabídek.

Uzavření smlouvy nad 2.000.000 Kč musí přecházet výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek

 

10.   Povinnosti, odpovědnost a pravomoci vedoucích pracovníků MěÚ uvedenou v tomto článku dále konkretizuje pracovní řád a pracovní náplně.

11.   Vedoucí pracovník má nedělitelnou pravomoc řídit jemu svěřený úsek. Za toto řízení je nedělitelně odpovědný svému přímému nadřízenému. Tam, kde zvláštní zákon nestanoví jinak, platí zásada, že každý pracovník úřadu má pouze jednoho přímého nadřízeného.

12.   Tajemník stanoví podle zvláštních předpisů  (zákon č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 253/1992 Sb. v platném znění) platy všem zaměstnancům úřadu.

 

článek 6

Zastupování zaměstnanců a funkcionářů

1.  Zastupování k běžným úkolům

a)      Starostu města v době jeho nepřítomnosti zastupuje usnesením místostarosta,

b)      Místostarostu v době nepřítomnosti zastupuje starosta města.

c)      Tajemníka MěÚ zastupuje v době jeho nepřítomnosti  starosta.

d)      Vedoucí odborů zastupuje v době jejich nepřítomnosti jimi dlouhodobě písemně určený zaměstnanec odboru nebo tajemníkem určený zaměstnanec.

2. Zastupování ke konkrétním právním úkonům.
Každý vedoucí zaměstnanec MěÚ může zmocnit ke konkrétnímu jednání nebo právnímu úkonu některého z podřízených pracovníků. K takovému zastupování nebo právnímu úkonu musí zmocněnce vybavit písemnou plnou moci s vymezením rozsahu zmocnění.

 

3.  Příplatek za zastupování se poskytuje dle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění.

 

článek 7
Předávání funkce

1.       Předávání funkce na dobu delší než 4 kalendářní týdny se provede písemný záznam. Jde-li o předání funkce, u které platí hmotná odpovědnost, provede se při předání funkce také mimořádná inventarizace, pokud přebírající výslovně písemně neprohlásí, že inventuru nepožaduje.

2.       Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

3.       Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce.

4.       O předávání funkcí se provede písemný zápis. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace.

5.       V případě krátkodobého zastupování (dovolená, lékař, služební cesta, atd.) je povinen zastupovaný informovat zástupce o skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

 

článek 8

Řízení městského úřadu

1.       Vedení MěÚ tvoří starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a vedoucí odborů.

2.       Každý odbor má jediného vedoucího, který ho řídí a odpovídá za jeho činnost.

3.       Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího, jímž je řízen.

4.       Koordinaci činnosti jednotlivých odborů určuje a zajišťuje tajemník úřadu.

5.       Starosta
a) V čele MěÚ stojí starosta (§ 109 zákona), který je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu (§ 103 odst. 2).

b) Zprávu o své činnosti předkládá starosta na jednání ZM a RM. Postavení starosty je upraveno v §§ 103 - 108 zákona.

c) Úkony, které vyžadují schválení ZM, popřípadě RM, může provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

d) Starosta přímo řídí tajemníka MěÚ a dále dle čl. 11.
e) Starosta usměrňuje a koordinuje práci odborů MěÚ v návaznosti na úkoly obce v přenesené působnosti a usnesení ZM a RM. Využívá k tomu porad vedení MěÚ, které sám svolává, dále porad organizovaných tajemníkem MěÚ a vedoucími odborů nebo přímého operativního řízení.
 

6.       Místostarosta
a) Místostarosta za výkon své funkce odpovídá ZM. Zprávu o své činnosti předkládá na jednání RM.
b) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
c) Místostarosta  zajišťuje plnění úkolů v samostatné působnosti, které mu svěřilo zastupitelstvo města svým usnesením..

d) Místostarosta usměrňuje a koordinuje činnost tímto organizačním řádem jemu určených vedoucích odborů MěÚ na úseku samostatné působnosti. Je oprávněn vyžadovat spolupráci a součinnost od všech vedoucích pracovníků MěÚ.

 

7.       Tajemník MěÚ
a) Tajemník je ze své práce odpovědný starostovi města.
b) Tajemník plní funkci statutárního orgánu organizace v pracovně-právních věcech, vykonává činnosti uvedené v § 110 zákona. V důležitých pracovně právních věcech (vznik, zánik, změna pracovního poměru, mzdové otázky a pod.) ve vztahu k zaměstnancům MěÚ podepisuje tajemník pracovně právní akty a plní další úkoly podrobně vymezené organizačním řádem MěÚ.
c) K řídící činnosti tajemník využívá vedle porad vedení svolávaných starostou města zejména:

-         porady tajemníka s vedoucími odborů

-         přímé operativní řízení

d) Tajemník kontroluje činnost všech vedoucích odborů a tajemníkovi přímo podřízených útvarů při plnění úkolů uložených ZM a RM.
e) Na úseku přenesené působnosti tajemník řídí, usměrňuje a kontroluje všechny funkčně přímo podřízené pracovníky a vedoucí odborů.
f) Na úseku samostatné působnosti tajemník spolupracuje při řízení vedoucích odborů  s volenými představiteli města a zejména:

-          předkládá radě města, po předchozím projednání  s vedoucími odborů,  návrh rozpracování usnesení ZM a RM,

-          předkládá RM písemné zprávy o splnění nebo stavu plnění úkolů uložených orgány města,

e)      Ke kontrolní činnosti tajemník vedle vlastní kontroly využívá i možnosti ukládat prostřednictvím starosty města provedení konkrétní kontroly na vybraném úseku kontrolním výborem nebo pověřeným pracovníkem.

f)       Tajemník MěÚ nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích.

 

8.       Vedoucí odborů
a) Jsou podřízeni tajemníkovi, který je řídí na úseku přenesené působnosti a kontroluje plnění jejich úkolů na úseku samostatné působnosti uložených ZM a RM.

b) Jsou podřízeni místostarostovi na vymezeném úseku samostatné působnosti(viz. čl. 10)

c) Řídí a kontrolují plnění úkolů podřízených pracovníků na úseku přenesené působnosti, na základě úkolů uložených tajemníkem a  na úseku samostatné působnosti na základě úkolů stanovených RM , ZM., tajemníkem, starostou či místostarostou.

 

článek 9
Pracovní porady

1.       Porady vedení městského úřadu
Svolává starosta dle potřeby. Zúčastňují se jich místostarosta, tajemník a vedoucí odborů. Z porady se pořizuje zápis.

 

Porady tajemníka MěÚ

Svolává tajemník dle potřeby samostatně s vedoucími odboru a samostatně s ostatními pracovníky, kteří jsou v přímé podřízenosti tajemníka.. Z porady se pořizuje zápis.

 

3.       Porady vedoucí odborů

Svolává je vedoucí příslušného odboru. Zúčastňují se jich podřízení pracovníci příslušného vedoucího odboru.


Na poradu nižšího stupně mají volný přístup všichni nadřízení pracovníci MěÚ.

 

 

 

Čl. 10

Organizační struktura úřadu

.

Úřad tvoří: starosta,  místostarosta, tajemník úřadu, zaměstnanci města zařazení do úřadu

Úřad se člení do útvarů a odborů, které mají přiděleny spisové značky:

Tajemník MěÚ                                     TAJ

Sociální péče                                        SOC

Matrika, evidence obyvatel                   M, EO

Finanční odbor                                     FO

Odbor výstavby a územního plánování   OVUP

Odbor investic a údržby majetku            OIUM

Odbor kultury                                       OK

Odbor životního prostředí                      OŽP

 

3.       Odbory se složitou problematikou se mohou členit na oddělení. (úseky). Náplň práce jednotlivých oddělení (úseků) stanoví vedoucí odboru se souhlasem tajemníka úřadu. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců stanoví vedoucí odboru se souhlasem tajemníka úřadu a v souladu se schváleným organizačním řádem. Rámcové náplně práce odborů a útvarů, jsou  uvedeny v příloze č. 1 tohoto organizačního řádu.

4.       V čele odboru je vedoucí, řídí jeho činnost, odpovídá za výkon státní správy a samosprávy na svěřeném úseku a za plnění úkolů vyplývajících z náplně práce odboru.

5.       Místostarosta v oblasti samostatné působnosti usměrňuje a koordinuje činnost určených odboru:

a)      odboru investic a údržby majetku

b)      odboru životního prostředí

 

 

Čl. 11

Rozsah hlavních působností zabezpečovaných starostou, místostarostou, a tajemníkem

 

 

Starosta zabezpečuje tyto úkoly samosprávy:

a)      jedná jménem Města a úřadu ve všech oblastech kromě pracovně právních záležitostí,

b)      spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města,

c)      připravuje, svolává a řídí zasedání  zastupitelstva města a rady města, společně s ověřovateli podepisuje zápis z jednání zastupitelstva města a společně s místostarostou nebo jiným radním podepisuje zápis z jednání rady města,

d)      obsahově a organizačně zabezpečuje setkání občanů s představiteli města a městského úřadu,

e)      zajišťuje koordinaci vztahu města k občanským sdružením,

f)       projednává partnerské vztahy se zahraničními městy a zahraniční styky města a zajišťuje jejich realizaci,

g)      projednává účast města v obchodních společnostech, nadacích a jiných sdruženích a zajišťuje jejich realizaci.

h)      projednává záležitosti města s jinými subjekty, zejména s orgány státní správy a samosprávy, podnikatelskými právnickými a fyzickými osobami a obcemi a zabezpečuje realizaci výsledků jednání,

i)        projednává programy rozvoje města, zabezpečuje jejich realizaci a provádí kontrolu jejich plnění,

j)        zabezpečuje úkoly územního plánování včetně projednávání a zabezpečování realizace územně plánovací dokumentace,

k)      dohlíží na  hospodaření s majetkem obce.,

l)        projednává možnou realizaci investic a dohlíží na jejich provedení,

m)    projednává poskytování a přijímání darů a zabezpečuje jejich realizaci,

n)      projednává zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů a dohlíží na jejich realizaci,

o)      projednává a zabezpečuje zakládání, zřizování, případně rušení právnických osob a zařízení v působnosti města,

p)      zabezpečuje úkoly v oblasti dopravy (jízdní řády), zodpovídá za dopravní obslužnost,

q)      připravuje a zabezpečuje místní referendum, zřizování a ustavování orgánů města, projednává dohody o změně hranic města a zajišťuje jejich realizaci,

r)       zodpovídá za průběh voleb,

s)       řídí publikační činnost města a přenos informací tisku,

t)        schvaluje čerpání výdajů na dary, pohoštění a reprezentaci města,

u)      projednává udělování čestného občanství města, městských ocenění a zabezpečuje jejich realizaci,

v)      zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona o finanční kontrole,

w)    zabezpečuje ukládání sankcí dle zákona o obcích,

x)      projednává a zabezpečuje řešení soudních sporů a správních řízení, jejichž účastníkem je město,

y)      civilní obrana a ochrana- zajišťuje úkony na úseku mobilizačních příprav a civilní obrany, spolupracuje s okresní vojenskou správou a okresním štábem civilní obrany, spolupůsobí při odvodním řízení a vede pomocnou evidenci vojáků v záloze a branců,  zabezpečuje řízení civilní obrany, přípravu řešení a řešení  krizových situací na území města,

z)       zabezpečuje koordinaci činností komisí a výborů a dohlíží na jejich činnost,

aa)   zabezpečuje koordinaci své činnosti s činností místostarosty a tajemníka MěÚ,

bb)   zabezpečuje plnění dalších operativních úkolů, kterými byl pověřen na jednání  rady města  a  zastupitelstva města,

cc)   podepisuje  smlouvy za město (vyjma těch, jejichž podepisování je svěřeno místostarostovi či vedoucím odborů a tajemníkovi )

dd)   Nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, podle § 103 odst. 4:

odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok ( § 42 ),

může po projednání s krajským úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,

odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

 

2. Místostarosta

a)      Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

b)      Místostarosta je za výkon své funkce odpovědný  zastupitelstvu města .

c)      Zabezpečuje  úkoly v samostatné působnosti, které mu svěřilo zastupitelstvo města:

Zajišťuje a zodpovídá za:

 

Bytová problematika     -    vede evidenci žádostí o byty

-    připravuje podklady pro jednání bytové komise a rady města

-    sepisuje nájemní smlouvy

-    prověřuje využívání bytů, provádí kontroly nájemců v bytech

-    vyřizuje korespondenci

-    vypracovává návrhy potřebných dokumentů (nájemní smlouvy, domovní řád, postup při přidělování bytů, atd.)

Zdravotnictví    -     řeší problémy spojené se zajišťováním zdravotnické péče o občany města

-     je v kontaktu s jednotlivými nájemci nebytových prostor ve zdravotním středisku

Nebytové prostory                    -    vede evidenci žadatelů o nebytové prostory

-    připravuje podklady pro jednání rady města

-    sepisuje nájemní smlouvy

-    předává a přejímá nebytové prostory

-    vyřizuje příslušnou korespondenci

Pronájmy  pozemků                  -     vede evidenci žadatelů o pronájmy pozemků

-     připravuje podklady pro jednání rady města

-    sepisuje nájemní smlouvy na pozemky 

Prodeje či koupě nemovitostí     -    vede evidenci žadatelů

-    připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva

-    kupní smlouvy sepisuje právnička či určený zaměstanec

-    vyřizuje další záležitosti spojené s prodejem (např. objednání GP)

Sociální péče    -     řeší problémy spojené s fungováním Penzionu ve Chvaleticích

 

Školství            - napomáhá řádnému chodu škol – právních subjektů, přenáší požadavky škol na město a naopak

-  vypracovává potřebné dokumenty (změny zřiz.listiny)

Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek – užívání veřejného prostranství, trhovci, skládky, obč. soužití, atd.

Dává podněty k vydávání obecně závazných vyhlášek, připravuje jejich návrhy.

Vyřizuje připomínky a stížnosti občanů z oblasti školství, zdravotnictví, kultury a bytové a nebytové problematiky.

Je oprávněn podepisovat nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory, pozemky, hrobová místa, kulturní akce.

 

 

3)  Tajemník MěÚ:

a)      je zaměstnancem MěÚ. Ze své činnosti v oblasti samostatné  i přenesené působnosti je odpovědný starostovi,

b)      plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a usnesení rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně,

c)      zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývajících ze zvláštních  zákonů, dále zabezpečuje úkoly vymezené tímto organizačním řádem,

d)      plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům města,  uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce zařazenými v obecním úřadu  (§110, odst. 4 písm. c) zákona o obcích), schvaluje pracovní náplně všech zaměstnanců. Uzavírá dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se zaměstnanci, kteří nejsou zařazeni do městského úřadu. V  rámci přípravy rozpočtu města navrhuje výdaje na platy zaměstnanců města včetně pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, provádění prací spojených s přijímáním a propuštěním  pracovníků.

e)      vydává stanovisko, zda úmysl zaměstnance podnikat je slučitelný se zastávanou funkcí, a to do 30 dnů od podání žádosti zaměstnancem,

f)       řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu, stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům obce zařazeným v městském úřadu,

g)      vydává písemné pokyny a příkazy upravující detailně ustanovení tohoto organizačního řádu nebo problémy v organizačním řádu neobsažené,

h)      vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu. Vydává vnitřní předpisy, směrnice, řády,  nařízení,  instrukce  apod. k zajištění řádného chodu městského úřadu (např. Směrnice o oběhu účetních dokladů,  Podpisový řád, Směrnice o cestovních náhradách aj.), návrhy projednává se starostou.,

i)        zabezpečuje vyhotovení písemných materiálů pro jednání zastupitelstva města včetně rozesílání pozvánek a organizačního zajištění zasedání,

j)        informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (zveřejnění v městském rozhlase, vyvěšení na úřední desku a na místa obvyklá, na www stránce),

k)      zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a  rady města s hlasem poradním (§110, odst. 5 zákona o obcích),

l)        vyhotovuje zápisy ze zasedání zastupitelstva města a rady města,

m)    zabezpečuje a připravuje  sčítání lidu ve městě,

n)      shromažďování občanů, vlajková výzdoba, zajišťování realizace a aplikace práva shromažďovacího podle zvláštního zákona, příprava podkladů pro přestupkové řízení dle §14 odst. 1 a 2 zák.č. 84/90 Sb., o právu shromažďovacím v platném znění,

o)      obecní symbolika, příprava podkladů pro rozhodování rady o používání symbolů města, zajišťování zhotovení městských symbolů, příprava podkladů pro přestupkové řízení na úseku obecní symboliky dle §42 odst. 1 písm. a) zák.č. 200/90 Sb., o přestupcích  v platném znění,

p)      volební agenda - organizační zajištění voleb podle zvláštních předpisů, organizační zajištění místního referenda a realizace jeho výsledků podle zvláštních předpisů, příprava podkladů pro stanovení volebních okrsků, 

q)      názvy ulic, prostranství- organizační zabezpečení  a příprava podkladů pro schválení a realizaci označení ulice, prostranství,

r)       nakládání s majetkem města - zajišťuje návrhy na vklad, záznam do katastru nemovitostí a s tím spojené úkony, zajišťuje geometrické zaměření a identifikaci nemovitostí,  příprava majetkoprávních podkladů pro vyřizování restitucí, připravuje podklady pro poskytování záruk města na úvěr, řeší nejasnosti v majetkoprávních vztazích města a částečné vlastnictví města k nemovitému majetku, zajišťuje aktualizaci a kontrolu evidence nemovitosti na listu vlastnictví města.,

s)       pojišťování majetku města, pojistné události , zajišťuje zpracování smluv o pojištění majetku města,

t)        zabezpečuje úkoly v oblasti dodávek tepelné energie (smlouvy),

u)      zabezpečuje prostřednictvím zřízených odborů přípravu, projednání a vydávání obecně závazných vyhlášek města a nařízení města,

v)      zabezpečuje realizaci předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,

w)    zabezpečuje technicko-organizačně zajištění činnosti MěÚ,

x)      organizuje  a zajišťuje doškolování a vzdělávání zaměstnanců města,

y)      objednává, zajišťuje a eviduje odbornou literaturu  pro zaměstnance města,

z)       evidence stížností, vedení centrální evidence stížností, oznámení a podnětů občanů , sledování jejich vyřizování jednotlivými odbory MěÚ,

aa)   podávání informací občanům, zpracování výroční zprávy v souladu se z.č. 106/99 Sb.,

bb)   výpočetní technika - zajišťuje správu a rozvoj městského informačního systému po technické a programové stránce, zajišťuje odborné kurzy a školení uživatelů jednotlivých podsystémů a programů, zajišťuje provádění zálohování a ochranu dat před neoprávněným používání,

cc)   právní agenda- zajišťuje evidenci usnesení vlády ČR a jejich aplikaci, tvorba obecně závazných vyhlášek, zodpovědnost za kompletní stav veškerých právních norem (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, vyhlášky města apod.)

dd)   koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarosty,

ee)   v případě nepřítomnosti tajemníka náleží jeho pravomoc starostovi,

ff)     obecně prospěšné práce,

gg)   spolupracuje s úřadem práce v otázkách zaměstnanosti,

hh)   povoluje služební cesty vedoucím odborů a používání vlastního vozidla zaměstnancům ke služebním cestám,

ii)       řeší stížnosti na vedoucí úředníky,

jj)       řeší kompetenční konflikty mezi jednotlivými odbory,

kk)   řeší námitky ve vztahu k podjatosti zaměstnanců.,

ll)       povolování provozování výherních hracích přístrojů, místní poplatek za VHP

mm)                      samostatně hospodařící rolníci.

 

 

Čl. 12

Rozsah hlavních působností zabezpečovaný odbory (útvary)

 

1.      Matrika a evidence obyvatel

-           matrika

-           evidence obyvatel

-           vedení stálého seznamu voličů

-           agenda na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů podle zvl. předpisů

-           vidimace a legalizace

-           evidence došlé a odeslané pošty

-           vedení evidence čísel popisných

-           ztráty a nálezy

-           evidence razítek

-           spisová služba, archivnictví

 

2.      Sociální péče

-           zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálního zabezpečení (z.č. 100/1988Sb., vyhl.č. 182/1991Sb.), sociální potřebnosti (z.č. 482/1991Sb. z.č. 463/1991Sb.)

-           vyhotovují posudky a zprávy o občanech pro potřebu státních orgánů, soudů a Policie ČR

-           spolupracují se školami a Policií ČR v případě zanedbání  rodičovské péče

-           rozhoduje o výchovných opatřeních dle § 43 zákona o rodině (přenesená působnost pro určené obce)

-           zajišťuje úkoly v sociálně právní ochraně dětí dle z.č. 359/1999Sb. pro Chvaletice

-           sekretářské práce, plní další úkoly podle pokynů starosty města, místostarosty a tajemníka MěÚ

-           zástup na matrice

-           přestupková agenda (zákon č. 200/1990 Sb. v platném znění) – zajišťuje adm.práce

-           obhospodařuje úřední desku MěÚ

 

3.      Odbor výstavby a územního plánování

-           územní plánování pro město Chvaletice

-           činnost stavebního úřadu I. stupně dle zvl.předpisů

-           činnost spec.stavebního úřadu dle silničního zákona

-           ochrana zemědělského půdního fondu

-           ochrana přírody a krajiny

-           ochrana ovzduší a vody

-           vodní hospodářství

-           obnova vesnice

-           evidence mapových a písemných operátů nemovitostí

-           vedení kompletní spisové agendy odboru

-           přestupky na úseku

 

4.      Finanční odbor

-           rozpočetnictví města  a rozbory hospodaření,

-           výkaznictví a statistika, archivace účetních dokladů

-           účetnictví města

-           finanční agenda města

-           oblast tvorby, správy a evidence cen - zák. č. 226/90 Sb., o cenách

-           evidence, inventarizace veškerého majetku města 

-           správa movitého majetku města včetně kontrolní činnosti

-           správa daní a místních poplatků, daňová agenda organizace

-           mzdová agenda  zaměstnanců města

-           závazky města, vymáhání pohledávek města

-           pokladna města

-           rybářské lístky

-           hospodaření jednotlivých zařízení města

-           vedlejší hospodářská činnost města včetně příslušné fakturace, evidence, účetnictví, statistiky

-           vedení agendy spojené s pracovními úrazy, uplatňuje příslušné náhrady na pojišťovnách

-           příprava podkladů pro finanční a kontrolní výbor

-           správce rozpočtu, hlavní účetní

 

5.      Odbor investic a údržby majetku

 -      investiční činnost města

-           rekonstrukce a modernizace objektů v majetku

-           opravy veřejných prostranství, místních komunikací a inženýrských sítí v majetku města

-           doprava - dopravní značení na místních komunikacích v obci

-           povolování překopů místních komunikací (přenesená působnost)

-           dozírá na řádné fungování inženýrských sítí v obci (veřejné osvětlení, rozhlas, kanalizace, vodovod, el.energie,..)

-           skladová evidence

-           investorsko-inženýrská činnost

-           požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (spolupráce s odbornými firmami)

-           technicky zajišťuje autoprovoz  vozidel města (čerpání PHM, povinné ručení..)

-           komplexní údržba a opravy nemovitého majetku města (bytových i nebytových domů, bytů a nebytových prostor )

-           vedení pasportů

-           správa tepelných zařízení v majetku města (kotelny)

-           odečty měřidel energií

-           kontrolní činnost na svěřených úsecích

 

6.      Odbor životního prostředí

-           povolování kácení stromů rostoucích mimo les

-           údržba a správa zeleně (posudky, nová výsadba)

-           odpadové hospodářství města 

-           lesní hospodářství (údržba, výsadba, kácení)

-           organizační zabezpečení označení ulic a prostranství

-           správa hřbitova, evidence hrobových míst vč. urnového háje, uzavírání smluv

-           vede aktuální evidenci poplatníků místního poplatku za komunální odpad

-           zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku s výjimkou rozhodování o přestupcích

-           péče o čistotu a pořádek na veřejných plochách (místní komunikace, veřejná prostranství, kanalizační vpustě) v obci vč. hřbitova, zimní údržba

-           vypracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení obce ve své působnosti

-           problematika psů

 

 

7.  Odbor kultury

-           správa, provoz a údržba objektu Domu kultury a přírodního divadla

-           kino

-           městská knihovna

-           kulturní, výchovně vzdělávací akce pro dospělé, děti a mládež

-           správa movitého majetku v DK a PD

-           běžná údržba objektu DK a PD

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Článek 13

Vztah k odborové organizace

 

Na MěÚ nepůsobí odborová organizace.

 

 

Článek 14

Vztahy spolupráce s orgány města

 

Odbory a útvary MěÚ úzce spolupracují s dalšími orgány města (tj. RM, ZM, orgány zřízenými radou města (komise), orgány zřízenými zastupitelstvem města (výbory) a orgány zřízenými starostou (zvláštní orgány). Pro tuto spolupráci platí zásady uvedené v čl. 4 tohoto organizačního řádu.

a)      Zastupitelstvem města byly zřízeny tyto orgány:

-           finanční výbor

-           kontrolní výbor

b)      Radou města byly zřízeny tyto orgány:

-           bytová komise

-           komise pro občanské záležitostí

-           komise pro výstavbu tělocvičny

-           komise pro investice

-           komise pro školství a volný čas

 

c)      Starosta zřídil tyto orgány:

-           komise k projednávání přestupků

 

           Vymezení funkční příslušnosti komise k projednávání přestupků:

Komise k projednávání přestupků řeší všechny přestupky patřící do věcné     příslušnosti dle § 53 ost. 1 zákona č. 200/1990 Sb. a místní příslušnosti pro obec Chvaletice a další obce, se kterými město Chvaletice uzavře veřejnoprávní smlouvu. 

 

Článek 15

Vztahy městského úřadu k právnickým osobám založeným nebo zřízeným městem

 

 

1.                                                                                    Město plní prostřednictvím RM podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona úlohu zakladatele nebo zřizovatele u níže uvedených právnických osob.

2.                                                                                    S ředitelem organizace založené nebo zřízené městem jedná za město tímto organizačním řádem určený pracovník MěÚ, není-li jiným interním pokynem nebo rozhodnutím stanoveno jinak.

3.                                                                                    Město je zřizovatelem příspěvkových organizací s právní subjektivitou:

- Základní škola

- Mateřská škola

4.                                                                                    Určení pracovníci pro jednání s ředitelem organizace:

- ve věcech samostatné působnosti jedná místostarosta

- ve věcech přenesené působnosti jedná tajemník MěÚ

- ve věcech rozpočtu a účetnictví jedná ved. finančního odboru

5.                                                                                    Rada města jmenuje ředitele příspěvkových organizací a stanovuje mu plat.

6.                                                                                    Pravomoci statutárních orgánů (ředitelů) těchto organizací jsou vymezeny zřizovací listinou (statutem) těchto organizací.

7.                                                                                    Užívací právo k nemovitému a movitému majetku je upraveno zřizovací listinou.

8.                                                                                    Městský úřad ve vztahu k právnickým osobám založeným nebo zřízeným městem usměrňuje činnost příspěvkových organizací, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a to zejména:

a)      dohlíží, zda právnické osoby řádně plní povinnosti při nakládání s majetkem města, který užívají k plnění svých úkolů,

b)      zabezpečuje kontrolu dle zvláštních předpisů (zákon č. 320/2001 Sb.), zejména kontrolu finančních vztahů k rozpočtu města,

c)      sleduje a prostřednictvím rady města usměrňuje plnění úkolů, pro které byly právnické osoby založeny nebo zřízeny,

d)      připravuje návrhy pro radu města na jmenování a odvolání ředitelů organizací, připravuje návrhy jejich hmotné zainteresovanosti, zpracovává vyhodnocení prostřednictvím odborných pracovních skupin a při zjištění nedostatků navrhuje radě města potřebná nápravná opatření a vyvození důsledků vůči ředitelům,

e)      připravuje návrhy pro zastupitelstvo města na sloučení,rozdělení nebo zrušení právnických osob a zařízení včetně rozhodnutí o naložení s majetkem.

 

 

Článek 16

Ustanovení společná a závěrečná

 

Zaměstnanci jsou povinni při výkonu své práce dodržovat obecně závazné předpisy a vnitřní předpisy organizace.

Nedílnou součástí organizačního řádu jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Obecné náplně práce vedoucích pracovníků a náplně práce odborů a útvarů podle čl. 12 organizačního řádu,

Příloha č. 2 - Organizační schema MěÚ.

Organizační řád a jeho všechny následné změny a doplňky schvaluje rada města.

Dnem účinnosti tohoto organizačního řádu se ruší organizační řád, který schválila rada města dne  2.5.2001.

Organizační řád Městského úřadu  ve Chvaleticích  schválila rada města dne 30.1.2003 s účinností od  1.2.2003.

 

 

 

 

 

            Blanka Zaklová                                   PhDr. Ivo Novák

            starostka                                             místostarosta

 


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:38
Autor: MU Chvaletice