Navigace

Obsah

Samospráva

Program Zastupitelstva města Chvaletice 7.5.2019

 

1)    Zahájení zasedání

2)    Informace starostky města Chvaletice (příloha č. 1)

3)    Podněty zastupitele PhDr. Ivo Nováka (příloha č. 2)

4)    Návrh na schválení účetní závěrky města Chvaletice sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018

5)    Návrh na schválení celoročního hospodaření města Chvaletice v roce 2018 a Závěrečného účtu města    Chvaletice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města (bod č. 4 a 5 – příloha č. 3)

6)    Návrhy na úpravu rozpočtu -  schválení Rozpočtového opatření č. 7/2019 města Chvaletice (příloha č. 4)

-         Výměna oken

-         Projektová dokumentace na zateplení domu s pečovatelskou službou

-         Projektová dokumentace na rekonstrukci WC ve školní družině

-         Opravy a investice do ZŠ (zábradlí, 2x vchodové dveře u školní jídelny)

7)    Návrhy na schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (příloha č. 5 - TJ Energetik, Domov u fontányRodinné centrum, Taneční klub, FK Baník)

8)    Nakládání s majetkem města Chvaletice (příloha č. 6)

-          Návrh na odkup pozemku Na Zadních horách

-          Prodeje st. p. č. 118, k. ú. Telčice včetně objektu č. p. 16

-          Žádost o směnu pozemku Na Zadních horách

9)     Informace o záměru soukromého subjektu o výstavbu bytového domu v k. ú. Telčice (příloha č. 7)

10)   Návrh na schválení pořízení Změny č. 3 ÚP Chvaletice a Změny č. 1 RP Chvaletice Centrum (příloha č. 8) + mapový podklad.

11)   Různé

12)   Diskuze zastupitelů

13)   Zakončení zasedání