Navigace

Obsah

Samospráva

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice dne 19. září 2019

 

1) Zahájení

2) Informace starostky – Příloha č.1

3) Dotazy a podněty občanů

4) Čerpání rozpočtu města za 1-6/2019 – Příloha č.2

5) Nakládání s majetkem města – Příloha č.3

a) záměr prodeje bytové jednotky č.p. 146/10 (3+1)

b) prodej bytové jednotky č.p. 141/6 (2+1)

c) záměr prodeje části pozemku p. č. 1245/10, k. ú. Telčice

d) prodej pozemku na výstavbu bytového domu

e) smlouva darovací na pozemek p. č. 576/8 a na pozemek st. p. č. 1, jehož součástí je  objekt č.p. 66 (kostel), vše k. ú. Chvaletice, do majetku města Chvaletice

6) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě – lokalita Na Zadních horách II. Etapa – Příloha č.4 a smlouva.

7) Kanalizační přípojky ul. Jiráskova – realizace – Příloha č.5 a smlouva.

8) Vydání Změny č.2 Regulačního plánu Chvaletice Na Zadních horách Opatřením obecné povahy č.1/2019/OOP – Příloha č.6 a text OOP , návrh grafická část, návrh obsah, návrh textová zpráva, odůvodnění grafická část, odůvodnění obsah, odůvodnění textová zpráva

9) Další změny do schváleného pořízení Změny č.3 ÚP Chvaletice – Příloha č.7

10) Pravidla pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Chvaletice – Příloha č.8 a Pravidla.

11) Členství města Chvaletice ve Sdružení místních samospráv ČR – Příloha č.9 a Stanovy.

12) Veřejnoprávní smlouva – výkon činnosti Městské policie Chvaletice na území obce Zdechovice a obce Morašice – Příloha č.10, smlouva Zdechovice, smlouva Morašice.

13) Různé

14) Závěr