Navigace

Obsah

Samospráva

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 10.12.2019 od 16.00 hodin

 

Program:

1) Zahájení

2) Informace starostky - Příloha č. 1

3) Dotazy a podnětu občanů

4) Rozpočet města na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2021-2022, pravidla poskytování příspěvku na obědy pro seniory – Příloha č. 2 (rozpočetzávazné ukazatelestř.výhled, stř.výhled ZŠ a MŠ, rozpočet ZŠ a MŠ, vzor veřejnoprávní smlouvy, doplnění do návrhu rozpočtu, pravidla poskytování příspěvku na obědy seniorům)

5) Nakládání s majetkem města – Příloha č. 3

a) Záměr směny pozemku p. č. 1389/75 Na Zadních horách (GP, nabídkový list

b) Záměr směny části pozemku p. č. 1245/10 v k. ú. Telčice

c) Žádost vlastníka pozemku p. č. 668/2 k. ú. Chvaletice o směnu 

d) Záměr prodeje části pozemku p. č. 576/29, dle GP označeného jako p. č. 576/49 k. ú. Chvaletice

e) Koupě spoluvlastnických podílů pozemků – bývalé cesty (kupní smlouva, kupní smlouva)

f) Nabídka na koupi pozemku p. č. 954/18 a st. p. č. 710, jehož součástí je stavba č. p. 250 k. ú. Telčice, obec Chvaletice        (kupní smlouva)

6) Obecně závazné vyhlášky města Chvaletice č. 1 až 5/2019 o místních poplatcích – Příloha č. 4, OZV 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019

7) Změna č. 1 Regulačního plánu Areál technických služeb města Chvaletice – Příloha č. 5, Příloha 5.1, Příloha 5.2

8) Strategický plán rozvoje města Chvaletice na období 2020-2026 – Příloha č. 6, strategický plán

9) Peněžitá plnění za výkon funkce předsedy a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města- Příloha č. 7

10) Veřejnoprávní smlouva uzavřená dle zákona o obecní policii mezi městem Chvaletice a obcí Kladruby nad Labem- Příloha č. 8

11) Různé

12) Závěr