Navigace

Obsah

Samospráva

 

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 15.1.2020 od 16.00 hodin

 

1. Zahájení

2. Informace starostky – Příloha č. 1

3. Dotazy, podněty občanů

4. Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/2020 – Příloha č. 2

5. Nakládání s majetkem města – Příloha č. 3

  1. Zjištění zájmu zastupitelů města o výstavbu supermarketu ve Chvaleticích, stanovení ceny pozemků k prodeji pro jeho výstavbu (situace)
  2. Záměr prodeje pozemků na výstavbu bytového domu – pozemek p. č. 1585, p. č. 1333/2, st. p. č. 101 s budovou č. p. 11, vše k. ú. Telčice, obec Chvaletice
  3. Prodej pozemků oddělených z pozemku st. p. č. 98/1 o výměře 164 m2 a z pozemku p. č. 1402/1 o výměře 47 m2 vše k. ú. Telčice, obec Chvaletice (kupní smlouva, GP )
  4. Koupě spoluvlastnických podílů pozemků – bývalé cesty (kupní smlouva)

6. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města – Příloha č. 4 , Příloha č. 4.1, Příloha č. 4.2

7. Odměny předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZM (Bezpečnostní komise, Kulturní komise) - Příloha č. 5

8. Různé  

    Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva města – Příloha č. 6

10. Závěr