Navigace

Obsah

Samospráva

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice dne 31. října 2019 od 16.00 hodin

 

Program:

1) Zahájení

2) Informace starostky – Příloha č.1

3) Dotazy a podněty občanů

4) Čerpání rozpočtu města Chvaletice za 1-9/2019 – Příloha č.2

5) Nakládání s majetkem města – Příloha č.3

  1. prodej pozemku st. p. č. 118, jehož nedílnou součástí je stavba č. p. 16 v části obce Chvaletice, k. ú. Telčice
  2. schválení smlouvy o bezúplatném převodu lávky a pozemku p. č. 725/9 v k. ú. Selmice na město Chvaletice a o zřízení bezúplatného věcného břemene inženýrské sítě
  3. koupě pozemků p. č. 1347/33 a p. č. 1223/7 v k. ú. Telčice, obec Chvaletice a návrh smlouvy o zřízení služebnosti k dalším pozemkům
  4. koupě 1/3 pozemku označeného jako pozemková parcela č.  (ostatní plocha) v obci Chvaletice, k. ú. Telčice

6) Rozpočtové opatření města Chvaletice č. 17/2019  – Příloha č.4

7) Různé – Příloha č.5

  • odměny členům KPOZu za období 7-9/2019

8) Závěr