Navigace

Obsah

Voličské průkazy - informace pro voliče - volby do PS PČR 2021

Typ: ostatní
Informace k vydávání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

Žádost o vydání voličského průkazu zde ke stažení   ve Wordu

Žádost o vydání voličského průkazu zde ke stažení   v pdf

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

Voličské průkazy

 

Při volbách do Poslanecké sněmovny PČR může volič - pouze státní občan ČR hlasovat na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče (kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), popř. zastupitelské úřady, je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).

 

O vydání voličského průkazu může volič žádat ode dne vyhlášení voleb, tedy

od 31. prosince 2020, a to následujícími způsoby (viz § 6a odst. 2 zákona o volbách):

 

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává Městskému úřadu Chvaletice pro voliče, kteří mají trvalé bydliště ve Chvaleticích, a to nejpozději do pátku 1. října 2021 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost městskému úřadu doručena).

Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (= volič žádost např. zaslal poštou). V této souvislosti připomínáme, že ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využitím volebního práva, jak má na mysli ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).

Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky, přičemž se musí jednat o datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné.

POZOR!!!

Novelou volebního zákona č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče, neboť tento má hodnotu toliko vlastnoručního podpisu, nikoli podpisu úředně ověřeného.

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost voliče požadována, neboť městský úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam.

Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT NEJDŘÍVE ve čtvrtek 23. září 2021, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí (vyzvednutí) voličského průkazu,
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí do vlastních rukou voliče, popř. jej může městský úřad zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu (cestou Ministerstva zahraničních věcí), u kterého bude volič hlasovat (volič zde bude mít průkaz k dispozici ve dnech voleb).

 

POZOR !!!

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát !!!

 

Vydávání voličských průkazů zajišťuje na MěÚ Chvaletice, útvar matriky a evidence obyvatel (kancelář č. 2, přízemí budovy).

 

Případné dotazy k volbám Vám zodpoví Irena Malá (466 768 464) nebo Ing. Zdeňka Marková (466 768 460).

 

Chvaletice dne 23.03.2021

 


Přílohy

Vytvořeno: 26. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 11:54
Autor: Správce Webu