Navigace

Obsah

Knihovní a výpůjční řád

Typ: ostatní
.

Knihovní a výpůjční řád

Městské knihovny ve Chvaleticích

 

 I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu  § 3 a § 12 zákona č. 257/2001Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby. Městská knihovna ve Chvaleticích ( dále jen knihovna ) je knihovnou základní. Zřizovatelem je Město Chvaletice. Knihovna je součástí odboru kultury Města Chvaletice.

 Čl. 2

 Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické, bibliografické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména :

-   půjčování informačních pramenů ( knihy, periodika ) prezenčně i absenčně

-        půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou, tj. zajištění informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu. Při této výpůjčce je čtenář povinen bezpodmínečně dodržet termín vrácení, i další podmínky, stanovené půjčující knihovnou.

-        poskytování základních bibliograficko – informačních služeb

-    rezervování požadované literatury

2. Knihovna poskytuje tyto placené služby

-       přístup na Internet

-       reprografické služby a kopírování pro veřejnost

-       skenování obrázků a textů

Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníky, které jsou přílohou tohoto KŘ.

 

 II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

 Registrace uživatele

1. Uživatelem šlužeb knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním

    průkazu uživatele na základě vyplněné  přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů

    uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště

    a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněná zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních      

    údajů, Havelkova 2, 130 00   Praha 3.

5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů,   

    v platném znění a sdělení o registraci Čj. 0000376/002/01 S.

 

Čl. 4

 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Absenční služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři, tzn. po zaplacení čtenářského poplatku. Čtenář je povinen  seznámit se s výpůjčním řádem knihovny. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky,za kterých jsou služby uvedené ve výpůjčním řádu poskytovány, a že zodpovídá za ztrátu nebo poškození knihovních materiálů. Čtenáři mají právo vyžádat si opracovníků knihovny informace o výpůjčním systému, knihovním fondu, systému katalogů apod.

 

2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR, který je povinen dodržovat ustanovení výpůjčního řádu.Čtenářem knihovny se může stát i cizí státní příslušník, pokud se prokáže platným pasem a zaváže se dodržovat ustanovení výpůjčního řádu.

 

3. Dokladem o právu využívat služeb knihovny je čtenářský průkaz. Vydává se při zápisu do knihovny po předložení občanského průkazu, u dětí do 15 let po předložení souhlasu rodičů, kteří přebírají odpovědnost za případné škody vzniklé knihovně.

 

4. Čtenářský průkaz je čtenář povinen předložit při každém využívání služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný, za škody vzniklé jeho ztrátou nebo zneužitím zodpovídá čtenář, který je také povinen jeho ztrátu nahlásit. Též je povinen ohlásit změny ve svých osobních údajích ( především jména, adresy a čtenářské kategorie ). Za zhotovení duplikátu čtenářského průkazu zaplatí poplatek 10,-Kč.

 

5. Čtenářem knihovny přestává být :

-         kdo se sám odhlásí

-         kdo během kalendářního roku nerealizuje ani jednu výpůjčku

-         kdo nezaplatí čtenářský poplatek

-         kdo je z řad čtenářů knihovny vyloučen pro porušování výpůjčního řádu a předpisů platných pro knihovnu

 

6. Prezenční služby poskytuje knihovna  každému návštěvníkovi  knihovny z řad občanů. K prezenčnímu využití je v knihovně 15 studijních míst.

 

7. Uživatelé internetu se řídí přílohou výpůjčního řádu pro práci s internetem.

-        Uživatel se může předem objednat osobně nebo telefonicky na čísle 466 988 172 v provozní době pro uživatele knihovny. Objednání lze stejným způsobem zrušit.

-        Maximální doba zamluvení se řídí momentálním provozem, základní doba je 30 minut. Doba prodlení je maximálně 10 minut.

-        Přístup na internet je placenou službou.

     

8. Reprografické služby a kopírování pro veřejnost je placenou službou.

 

9. Na požádání provádíme skenování obrázků a textů pro veřejnost na sceneru  HP scanjet 3670. Skenování je placenou službou.

 

10. Každý návštěvník knihovny je povinen odložit svrchní oděv a příruční zavazadlo na vyhrazeném místě.

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 5 

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knižního fondu, z knižního fondu jiné knihovny prostřednictví meziknihovní výpůjční služby.

2. Čtenář je povinen chránit vypůjčené knihovní materiály před ztrátou nebo poškožením. Nesmí je půjčovat jiným osobám. Zjistí-li čtenář, že půjčený materiál je poškozen, je povinen ihned na poškození upozornit pracovníka knihovny. Pokud tak neučiní, zodpovídá za poškození zjištěná  při vrácení.

-       Vzácné publikace a knihovní jednotky uložené v příruční knihovně se půjčují

      pouze prezenčně.

-        Publikace v ceně nad 1000,- Kč se půjčují proti podpisu, čtenář ručí za jejich

      vrácení bez poškození.

-        V případě, že potřebné materiály vyhledané pomocí katalogů nejsou ve volném výběru,

      ale ve skladě, budou půjčeny na základě předložené   žádanky.

      -        Literaturu, kterou nemá knihovna ve svém fondu, může zprostředkovat na požádání

            uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických

            pokynů NK ČR, pokud čtenář při objednávce uvede přesné bibliografické údaje

            o žádaném díle. Za zprostředkování literatury meziknihovní výpůjční službou požaduje

            knihovna od čtenáře paušální poplatek na úhradu poštovného  při vracení materiálů

            půjčující knihovně, případně poplatky, které si bude půjčující knihovna fakturovat,

            např. za upomínky a kopie.

 

Čl. 6

Výpůjční lhůty

a)    KNIHY – výpůjční doba je stanovena na jeden měsíc. Tato doba může být požádání čtenáře 2x  prodloužena, pokud není titul požadován dalším čtenářem; maximálně na 3 měsíce. Nepožádá-li čtenář o prodloužení výpůjční doby, postupuje knihovna podle čl. 8. (Upomínání za nedodržení výpůjční lhůty).O prodloužení výpůjční doby lze požádat ústně, telefonicky nebo e-mailem.

b)    PERIODIKA – výpůjční doba je stanovena na tři týdny. Prodloužení výpůjčky periodika není možné.

 

Čl. 7

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese

    odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na oprav

    dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,

    psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem  do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 8

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

1.    Upomínání za nedodržení výpůjční lhůty

Nedodrží-li čtenář výpůjční lhůtu a nepožádá o její prodloužení je upomínán a je povinen zaplatit poplatky z prodlení:

-  za pozdní vrácení knihy:   I.  upomínka (do 1 týdne po uplynutí výpůjční doby)      

                                 II. upomínka (do 4 týdnů po uplynutí výpůjční doby)       

                                 III.upomínka (do 8 týdnů po uplynutí výpůjční doby)

                doporučená upomínka ( do 6 měsíců po uplynutí výpůjční doby)                     

      Poplatky z prodlení za pozdní vracení časopisů po uplynutí 3-týdenní výpůjční doby budou

      vybírány automaticky bez písemného upomínání.

     

2.  Náhrady za poškození půjčených dokumentů

poškozená stránka  

poškozená vazba    

poškozený čárkový kód  

3.    Ztráta nebo zničení půjčených dokumentů

Škodu je čtenář povinen nahradit jedním z následujících způsobů:

-        dodáním stejného titulu knihy, či čísla časopisu

-        stejným titulem jiného vydání

-        vázanou fotokopií

-        uhrazením ceny fotokopie

-        uhrazení ceny dokumentu ve výši kterou stanoví knihovna

-        dohodou s knihovnou o jiné podobě náhrady ( např. nabídkou jiných titulů, které knihovna vybere )

-        u dokumentů mimořádně cenných, úhrada ceny určené příslušným znalcem včetně znaleckého posudku.

O způsobu úhrady se čtenář dohodne s pracovníkem knihovny a uhradí manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací škody.

     O náhradě se pořídí protokol, který podepíše čtenář a pracovník knihovny, který škodu

     likvidoval.

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, par.442, odst.2, kde    se stanoví „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé knihovny mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně  

    nebo ústně pracovníkům knihovny   nebo vedoucímu odboru kultury Města Chvaletice.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Jakékoliv změny v knihovním a výpůjčním řádu podléhají schválení rady města Chvaletice.

4. Tento knihovní a výpůjční řád nabývá platnosti dne 1.1.2005.

5.  Ruší se předchozí výpůjční řád ze dne 1.8.2002.

6. Schváleno radou města Chvaletice dne 8.12.2004.

 

Blanka Zaklová, starostka

 

V. Přílohy Knihovního řádu

Příloha č.1    Provozní a půjčovní doba knihovny

Příloha č.2    Pravidla pro práci s Internetem

Příloha č.3    Ceník čtenářských poplatků

Příloha č.4    Ceník placených služeb

Příloha č.5    Sdělení o registraci oznámení o zpracování osobních údajů

 


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 12. 4. 2017 08:50
Autor: MU Chvaletice