Navigace

Obsah

Pravidla práce s internetem

Typ: ostatní
.

1. - Účel využívání výpočetní techniky

Výpočetní technika s přístupem k internetu je poskytována za následujících podmínek k volnému využívání služeb sítě Internet. Používání těchto prostředků je výsadou, nikoliv právem, a může být uživateli odepřeno z technických, disciplinárních a i jiných důvodů (porušování těchto Pravidel)

2. - Obecná a organizační  ustanovení

Způsob práce uživatele s výpočetní technikou je přesně vymezen níže.  Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s internetem.

3. - Provozní podmínky

a)     Provoz může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické ( hardwarové nebo softwarové) údržby, případně jiných závažných důvodů.

b)     S počítačem může v jednu dobu pracovat pouze jeden člověk.

c)     U počítače mohou sedět maximálně 2 lidé.

d)     Uživatel je povinen zachovávat klid, nesmí rušit svým počínáním ostatní návštěvníky, zachovávat pravidla slušného chování .

e)     S výpočetní technikou musí uživatel zacházet šetrně (s klávesnicí a myší pracujte s citem, netlučte do kláves)

f)      Uživatel je povinen nahlásit pracovnici knihovny zjištěné závady.

g)     Uživateli není dovoleno zasahovat do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry. Programové vybavení je možno používat jen pro takovou činnost, pro kterou je určeno.

h)     Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k nežádoucímu obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním řetězových dopisů nebo dopisů adresovaných na seznamy adres shromážděných bez souhlasu adresáta.

i)      Používání rekreačního software (zejména hraní počítačových her) je povoleno výhradně v případě, není-li jiný zájem o využití strojového času. pracovník knihovny může tuto dobu zkrátit a upřednostní ostatní uživatele na úkor uživatelů provozujících rekreační software.

j)      Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na disketě..

k)     Uživatel může pracovat pouze s disketami, které zakoupí v knihovně, přinesené diskety nelze používat z důvodu zanesení virů do počítače.

l)      Městská knihovna:

-        nenese odpovědnost za obsah souborů a materiálů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry,

-        neodpovídá za rychlost spojení nebo dostupnost jednotlivých služeb a zdrojů internetu,

-        neodpovídá za možné škody, které vzniknou činností nebo nečinností uživatele internetu

-        nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoliv způsobem.

 

m)   Uživateli není dovoleno:

-        postupovat užívání výpočetní techniky jiným osobám,

-        vědomě narušovat práci nebo soukromí ostatních návštěvníků a pracovníků knihovny, jakož i chod a výkonnost sítě např. nadměrným přetěžováním  zdrojů sítě či k šíření počítačových virů.

-        ničit integritu informací uložených v počítačích

-        používat jiné programové vybavení než to, které je mu knihovnou dáno k dispozici, zejména nesmí při práci používat vlastní programy,

-        nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programového vybavení nebo restartovat počítač, kopírovat nebo distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací

-        čířit nelegální programové vybavení  nebo ostatní materiály, tj. takové, které nebylo získáno nebo není používáno v souladu se zákony a licenčními podmínkami,

-        šířit obchodní informace, politickou, rasovou nebo náboženskou agitaci nebo odkazy na takové materiály,

-        odesílat dopisy s falešnou identitou za účelem podvodu, zastrašování a získání neoprávněných informací,

-        šířit poplašné zprávy, vulgární materiály, pornografické materiály nebo materiály, které jsou v rozporu se zákonem.

 

4. - Provozní doba

a)     Internet je v knihovně k dispozici uživatelům v době výpůjční doby pro uživatele knihovny, tj.   

      pondělí a čtvrtek         12.30 – 18.00 hodin                   úterý a středa              14.00 – 18.00 hodin

b)     Práci u počítače si může uživatel zamluvit předem  a to nejvíce  na 7 kalendářních dnů předem a to telefonicky či i osobně v provozní době knihovny. Telefon: 466 988 172.

c)     Maximální doba zamluvení se řídí momentálním provozem, základní doba je 30 minut. Doba prodlení je max. 10 minut.

 

5. -Ceník

            Internet                                                           ZDARMA

a)   za 30 minut využívání HW a SW pro připojení k internetu                     12,00 Kč

b)     1 stránka z tiskárny – černobílý tisk                                                          6,00 Kč 

c)     barevný tisk při 10% bar. krytí                                                                  12,00 Kč

d)     barevný tisk při 70% bar. krytí                                                                  24,00 Kč  

e)  1 disketa                                                                                                         15,00 Kč

 


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 12. 4. 2017 08:52
Autor: Jana Nováková